بازنشانی

نمایش 1 - 256 مورد از 256 کالا

صفحه 1 از 1

کد کالا نام کالا قیمت واحد تعداد قیمت نهایی خرید
1007079
ته‌بند پرسی 20
واحد فروش: عدد
2,851,000 ریال
2,851,000 ریال
1007080
ته‌بند پرسی 25
واحد فروش: عدد
3,733,000 ریال
3,733,000 ریال
1007081
ته‌بند پرسی 32
واحد فروش: عدد
4,665,000 ریال
4,665,000 ریال
1011712T
روپیچ توپیچ سوپروالو
واحد فروش: عدد
1,615,000 ریال
1,615,000 ریال
1011716T
سرشیر گرد سوپروالو - كروم
واحد فروش: عدد
1,538,000 ریال
1,538,000 ریال
1011717T
سرشیر اهرمی سوپروالو - كروم
واحد فروش: عدد
1,561,000 ریال
1,561,000 ریال
1011726T
سرشیر گرد سوپروالو - کروم مات
واحد فروش: عدد
3,014,000 ریال
3,014,000 ریال
1011727T
سرشیر اهرمی سوپروالو - کروم مات
واحد فروش: عدد
3,187,000 ریال
3,187,000 ریال
1011730T
پایه دوبل سوپروالو
واحد فروش: عدد
1,404,000 ریال
1,404,000 ریال
1013446
لوله 40 م م(شاخه 5 متری) سوپرپایپ
واحد فروش: متر
3,846,000 ریال
3,846,000 ریال
1013449
لوله 50 م م(شاخه 5 متری) سوپرپایپ
واحد فروش: متر
5,162,000 ریال
5,162,000 ریال
1013451
لوله 63 م م(شاخه 5 متری) سوپرپایپ
واحد فروش: متر
7,893,000 ریال
7,893,000 ریال
1013453
لوله 75 م م(شاخه 5 متری) سوپرپایپ
واحد فروش: متر
15,016,000 ریال
15,016,000 ریال
1013455
لوله 90 م م(شاخه 5 متری) سوپرپایپ
واحد فروش: متر
22,924,000 ریال
22,924,000 ریال
1013457
لوله 110 م م سوپرپایپ(شاخه 5 متری)
واحد فروش: متر
39,169,000 ریال
39,169,000 ریال
1014120
درپوش توپیچ 1/2 سوپرپایپ
واحد فروش: عدد
978,000 ریال
978,000 ریال
1014927
سه راه پرسی روپیچ 16 × 1/2 × 16
واحد فروش: عدد
4,970,000 ریال
4,970,000 ریال
1014991
سه‌راه پرسی توپیچ 20 × 3/4 × 20
واحد فروش: عدد
4,945,000 ریال
4,945,000 ریال
1015044
سه‌راه پرسی توپیچ 25×1/2×25
واحد فروش: عدد
5,124,000 ریال
5,124,000 ریال
1015088
سه‌راه پرسی توپیچ 32×1/2×32
واحد فروش: عدد
6,185,000 ریال
6,185,000 ریال
1015274
رابط پرسی مهره‌دار 3/4×16
واحد فروش: عدد
3,733,000 ریال
3,733,000 ریال
1015515
زانو دیواری صفحه‌دار پرسی 4/3 × 20
واحد فروش: عدد
3,717,000 ریال
3,717,000 ریال
1023261T
ته‌بند سوپروالو T2
واحد فروش: عدد
1,051,000 ریال
1,051,000 ریال
1023266T
زانویی سوپروالو T2 ـ 16
واحد فروش: عدد
1,573,000 ریال
1,573,000 ریال
1023267T
زانویی سوپروالو T2 ـ 20
واحد فروش: عدد
1,678,000 ریال
1,678,000 ریال
1023268T
سه‌راه سوپروالو T2 ـ 16
واحد فروش: عدد
2,101,000 ریال
2,101,000 ریال
1029121
رابط پرسی RS-2 ـ 25
واحد فروش: عدد
11,414,000 ریال
11,414,000 ریال
1029122
رابط پرسی RS-2 ـ 32
واحد فروش: عدد
11,700,000 ریال
11,700,000 ریال
1029125
رابط پرسی RS-2 ـ 63
واحد فروش: عدد
13,543,000 ریال
13,543,000 ریال
1029126
رابط پرسی RS-2 ـ 75
واحد فروش: عدد
21,216,000 ریال
21,216,000 ریال
1029127
رابط پرسی RS-3 ـ 90
واحد فروش: عدد
49,165,000 ریال
49,165,000 ریال
1029128
رابط پرسی RS-3 ـ 110
واحد فروش: عدد
58,435,000 ریال
58,435,000 ریال
1029129
رابط فلنجی RS-3 x 80
واحد فروش: عدد
116,618,000 ریال
116,618,000 ریال
1029130
رابط فلنجی RS-3 x 100
واحد فروش: عدد
117,830,000 ریال
117,830,000 ریال
1029131
رابط روپیچ RS-2 ـ 2 اینچ
واحد فروش: عدد
13,098,000 ریال
13,098,000 ریال
1029132
رابط روپیچ RS-2 ـ 1/2 2 اینچ
واحد فروش: عدد
21,813,000 ریال
21,813,000 ریال
1029133
رابط روپیچ RS-3 ـ 3 اینچ
واحد فروش: عدد
27,238,000 ریال
27,238,000 ریال
1029134
رابط توپیچ RS-2 ـ 1 اینچ
واحد فروش: عدد
10,134,000 ریال
10,134,000 ریال
1029135
رابط توپیچ RS-2 ـ 2 اینچ
واحد فروش: عدد
13,685,000 ریال
13,685,000 ریال
1029136
رابط توپیچ RS-2 ـ 1/2 2 اینچ
واحد فروش: عدد
25,400,000 ریال
25,400,000 ریال
1029137
رابط توپیچ RS-3 ـ 3 اینچ
واحد فروش: عدد
27,754,000 ریال
27,754,000 ریال
1029138
زانویی RS-2
واحد فروش: عدد
16,422,000 ریال
16,422,000 ریال
1029139
زانویی RS-3
واحد فروش: عدد
39,966,000 ریال
39,966,000 ریال
1029140
زانویی 45 RS-2
واحد فروش: عدد
16,819,000 ریال
16,819,000 ریال
1029141
زانویی 45 RS-3
واحد فروش: عدد
42,066,000 ریال
42,066,000 ریال
1029142
سه‌راهی RS-2 سوپرپایپ
واحد فروش: عدد
19,014,000 ریال
19,014,000 ریال
1029143
سه‌راهی RS-3 سوپرپایپ
واحد فروش: عدد
60,438,000 ریال
60,438,000 ریال
1029144
بوشن RS-2
واحد فروش: عدد
10,918,000 ریال
10,918,000 ریال
1029145
بوشن RS-3
واحد فروش: عدد
32,051,000 ریال
32,051,000 ریال
1029146
تبدیل RS-2 x RS-3
واحد فروش: عدد
21,430,000 ریال
21,430,000 ریال
1046477
بوشن شیفت RS-2 ـ 130 م‌م
واحد فروش: عدد
31,252,000 ریال
31,252,000 ریال
1046478
بوشن شیفت RS-3 ـ 210 م‌م
واحد فروش: عدد
73,214,000 ریال
73,214,000 ریال
1046750
بوشن شیفت RS-2 ـ 5 م‌م
واحد فروش: عدد
14,324,000 ریال
14,324,000 ریال
1046751
بوشن شیفت RS-3 ـ 5 م‌م
واحد فروش: عدد
24,668,000 ریال
24,668,000 ریال
1046901
رابط روپیچ پرسی 1/4 1 * 40
واحد فروش: عدد
10,065,000 ریال
10,065,000 ریال
1046902
رابط روپیچ پرسی 1/2 1 × 40
واحد فروش: عدد
11,306,000 ریال
11,306,000 ریال
1046903
رابط توپیچ پرسی 1/4 1 × 40
واحد فروش: عدد
10,388,000 ریال
10,388,000 ریال
1046904
رابط توپیچ پرسی 1/2 1×40
واحد فروش: عدد
10,758,000 ریال
10,758,000 ریال
1046905
رابط روپیچ پرسی 1/2 1 × 50
واحد فروش: عدد
12,920,000 ریال
12,920,000 ریال
1046906
رابط روپیچ پرسی 2 × 50
واحد فروش: عدد
18,174,000 ریال
18,174,000 ریال
1046907
رابط توپیچ پرسی 1/2 1×50
واحد فروش: عدد
14,135,000 ریال
14,135,000 ریال
1046908
زانو پرسی 40×40
جدول مشخصات: [table id=2 /] واحد فروش: عدد
14,072,000 ریال
14,072,000 ریال
1046909
زانو پرسی روپیچ 1/4 1×40
واحد فروش: عدد
20,694,000 ریال
20,694,000 ریال
1046910
چپقی پرسی 1/2 1 × 40
واحد فروش: عدد
21,076,000 ریال
21,076,000 ریال
1046911
زانو پرسی 50×50
جدول مشخصات: [table id=2 /] واحد فروش: عدد
20,749,000 ریال
20,749,000 ریال
1046912
چپقی پرسی 1/2 1 × 50
واحد فروش: عدد
24,974,000 ریال
24,974,000 ریال
1046913
زانویی 45 پرسی 40*40
واحد فروش: عدد
15,342,000 ریال
15,342,000 ریال
1046914
زانویی 45 پرسی 50*50
واحد فروش: عدد
20,492,000 ریال
20,492,000 ریال
1046915
سه راه تبدیل پرسی 32×50×32
واحد فروش: عدد
24,919,000 ریال
24,919,000 ریال
1046916
سه راه تبدیل پرسی 40×20×40
واحد فروش: عدد
19,187,000 ریال
19,187,000 ریال
1046917
سه ‌راه تبدیل پرسی 32×‌25×40
واحد فروش: عدد
19,804,000 ریال
19,804,000 ریال
1046918
سه راه تبدیل پرسی 40×25×40
واحد فروش: عدد
19,225,000 ریال
19,225,000 ریال
1046919
سه راه تبدیل پرسی 32×32×40
واحد فروش: عدد
19,280,000 ریال
19,280,000 ریال
1046920
سه راه تبدیل پرسی 40×32×40 سوپرپایپ
واحد فروش: عدد
19,359,000 ریال
19,359,000 ریال
1046921
سه راه پرسی 40
واحد فروش: عدد
19,572,000 ریال
19,572,000 ریال
1046923
سه‌راه پرسی توپیچ 40×3/4×40 سوپرپایپ
واحد فروش: عدد
17,126,000 ریال
17,126,000 ریال
1046924
سه راه تبدیل پرسی 40×25×50 سوپرپایپ
واحد فروش: عدد
25,439,000 ریال
25,439,000 ریال
1046925
سه راه تبدیل پرسی 50×25×50 سوپرپایپ
واحد فروش: عدد
25,463,000 ریال
25,463,000 ریال
1046926
سه راه تبدیل پرسی 50×32×50 سوپرپایپ
واحد فروش: عدد
25,752,000 ریال
25,752,000 ریال
1046927
سه راه تبدیل پرسی 50×40×50 سوپرپایپ
واحد فروش: عدد
25,704,000 ریال
25,704,000 ریال
1046928
سه راه پرسی 50
واحد فروش: عدد
26,349,000 ریال
26,349,000 ریال
1046929
سه‌راه پرسی توپیچ 50 × 1 × 50 سوپرپایپ
واحد فروش: عدد
25,057,000 ریال
25,057,000 ریال
1046930
تبدیل پرسی 25×40
واحد فروش: عدد
9,992,000 ریال
9,992,000 ریال
1046931
تبدیل پرسی 32×40
واحد فروش: عدد
10,375,000 ریال
10,375,000 ریال
1046932
بوشن پرسی 40
واحد فروش: عدد
9,886,000 ریال
9,886,000 ریال
1046933
تبدیل پرسی 32×50
واحد فروش: عدد
13,752,000 ریال
13,752,000 ریال
1046934
تبدیل پرسی 40×50
واحد فروش: عدد
13,692,000 ریال
13,692,000 ریال
1046935
بوشن پرسی 50
واحد فروش: عدد
13,664,000 ریال
13,664,000 ریال
1046937
رابط پرسی مهره‌دار 1/2 1×40
واحد فروش: عدد
15,693,000 ریال
15,693,000 ریال
1046939
رابط پرسی مهره‌دار 2×50
واحد فروش: عدد
18,607,000 ریال
18,607,000 ریال
1046940
رابط پرسی RS-2 ـ 40
واحد فروش: عدد
10,841,000 ریال
10,841,000 ریال
1046941
رابط پرسی RS-2 ـ 50
واحد فروش: عدد
12,055,000 ریال
12,055,000 ریال
1059399
رابط فلنجی RS-2 x 65 سوپرپایپ
واحد فروش: عدد
89,745,000 ریال
89,745,000 ریال
2023240T
گیج فشار سوپروالو I
واحد فروش: عدد
11,091,000 ریال
11,091,000 ریال
2023252T
رابط روپیچ سوپروالو I - 3/8
واحد فروش: عدد
1,282,000 ریال
1,282,000 ریال
2023253T
رابط روپیچ سوپروالو I - 1/2
واحد فروش: عدد
1,282,000 ریال
1,282,000 ریال
2023254T
رابط روپیچ سوپروالو I - 3/4
واحد فروش: عدد
1,673,000 ریال
1,673,000 ریال
2023275T-I
رابط روپیچ سوپروالو T2 ـ 1/2
واحد فروش: عدد
1,498,000 ریال
1,498,000 ریال
2023276T-I
رابط روپیچ سوپروالو T2 ـ 3/4
واحد فروش: عدد
1,643,000 ریال
1,643,000 ریال
2023285T-I
رابط توپیچ سوپروالو T2 ـ 1/2
واحد فروش: عدد
1,506,000 ریال
1,506,000 ریال
2023552T
مجموعه شیر سوپروالو I و رابط روپیچ 3/8
واحد فروش: عدد
استعلام قیمت
0 ریال
2023553T
مجموعه شیر سوپروالو I و رابط روپیچ 1/2
واحد فروش: عدد
استعلام قیمت
0 ریال
2023554T
مجموعه شیر سوپروالو I و رابط روپیچ 3/4
واحد فروش: عدد
استعلام قیمت
0 ریال
2030562T
شیر سوپروالو S1 ـ 20
واحد فروش: عدد
6,788,000 ریال
6,788,000 ریال
32023263T-I
رابط سوپروالو T2 ـ 16
واحد فروش: عدد
1,167,000 ریال
1,167,000 ریال
32023264T-I
رابط سوپروالو T2 ـ 20
واحد فروش: عدد
1,251,000 ریال
1,251,000 ریال
32023265T-I
رابط سوپروالو T2 ـ 25 طرح جدید
واحد فروش: عدد
1,562,000 ریال
1,562,000 ریال
3900342-I
ته بند پرسی 16
واحد فروش: عدد
706,000 ریال
706,000 ریال
3902220-I
رابط روپیچ پرسی 1/2 × 16
واحد فروش: عدد
1,065,000 ریال
1,065,000 ریال
3902230-I
رابط روپیچ پرسی 3/4×16
واحد فروش: عدد
1,363,000 ریال
1,363,000 ریال
3902320-I
رابط توپیچ پرسی 1/2×16
واحد فروش: عدد
1,306,000 ریال
1,306,000 ریال
3904220-I
رابط روپیچ پرسی 1/2 × 20
واحد فروش: عدد
1,362,000 ریال
1,362,000 ریال
3904230-I
رابط روپیچ پرسی 3/4 × 20
واحد فروش: عدد
1,696,000 ریال
1,696,000 ریال
3904320-I
رابط توپیچ پرسی 1/2×20
واحد فروش: عدد
1,411,000 ریال
1,411,000 ریال
3904330-I
رابط توپیچ پرسی 3/4×20
واحد فروش: عدد
1,850,000 ریال
1,850,000 ریال
3905230-I
رابط روپیچ پرسی 3/4 × 25
واحد فروش: عدد
2,166,000 ریال
2,166,000 ریال
3905240-I
رابط روپیچ پرسی 1 × 25
واحد فروش: عدد
2,933,000 ریال
2,933,000 ریال
3905330-I
رابط توپیچ پرسی 3/4 × 25
واحد فروش: عدد
2,366,000 ریال
2,366,000 ریال
3905340-I
رابط توپیچ پرسی 1×25
واحد فروش: عدد
3,200,000 ریال
3,200,000 ریال
3906240-I
رابط روپیچ پرسی 1 × 32
واحد فروش: عدد
3,142,000 ریال
3,142,000 ریال
3906250-I
رابط روپیچ پرسی 1/4 1 × 32
واحد فروش: عدد
4,841,000 ریال
4,841,000 ریال
3906340-I
رابط توپیچ پرسی 1×32
واحد فروش: عدد
3,581,000 ریال
3,581,000 ریال
3906350-I
رابط توپیچ پرسی 1/4 1×32
واحد فروش: عدد
4,929,000 ریال
4,929,000 ریال
3912120-I
زانو پرسی 16×16 سوپرپایپ
جدول مشخصات: [table id=2 /] واحد فروش: عدد
1,562,000 ریال
1,562,000 ریال
3912220-I
زانو پرسی روپیچ "1/2-16
واحد فروش: عدد
1,416,000 ریال
1,416,000 ریال
3912320-I
چپقی پرسی 1/2×16
واحد فروش: عدد
1,772,000 ریال
1,772,000 ریال
3914140-I
زانو پرسی 20×20
جدول مشخصات: [table id=2 /] واحد فروش: عدد
2,016,000 ریال
2,016,000 ریال
3914220-I
زانو پرسی "1/2-20 روپیچ سوپرپایپ
واحد فروش: عدد
1,717,000 ریال