بازنشانی

نمایش 1 - 256 مورد از 256 کالا

صفحه 1 از 1

کد کالا نام کالا قیمت واحد تعداد قیمت نهایی خرید
1007079
ته‌بند پرسی 20
واحد فروش: عدد
2,851,000 
2,851,000 ﷼
1007080
ته‌بند پرسی 25
واحد فروش: عدد
3,733,000 
3,733,000 ﷼
1007081
ته‌بند پرسی 32
واحد فروش: عدد
4,665,000 
4,665,000 ﷼
1011712T
روپیچ توپیچ سوپروالو
واحد فروش: عدد
1,781,000 
1,781,000 ﷼
1011716T
سرشیر گرد سوپروالو - كروم
واحد فروش: عدد
1,696,000 
1,696,000 ﷼
1011717T
سرشیر اهرمی سوپروالو - كروم
واحد فروش: عدد
1,721,000 
1,721,000 ﷼
1011726T
سرشیر گرد سوپروالو - کروم مات
واحد فروش: عدد
3,323,000 
3,323,000 ﷼
1011727T
سرشیر اهرمی سوپروالو - کروم مات
واحد فروش: عدد
3,513,000 
3,513,000 ﷼
1011730T
پایه دوبل سوپروالو
واحد فروش: عدد
1,548,000 
1,548,000 ﷼
1013446
لوله 40 م م(شاخه 5 متری) سوپرپایپ
واحد فروش: متر
4,038,000 
4,038,000 ﷼
1013449
لوله 50 م م(شاخه 5 متری) سوپرپایپ
واحد فروش: متر
5,420,000 
5,420,000 ﷼
1013451
لوله 63 م م(شاخه 5 متری) سوپرپایپ
واحد فروش: متر
8,288,000 
8,288,000 ﷼
1013453
لوله 75 م م(شاخه 5 متری) سوپرپایپ
واحد فروش: متر
15,767,000 
15,767,000 ﷼
1013455
لوله 90 م م(شاخه 5 متری) سوپرپایپ
واحد فروش: متر
24,070,000 
24,070,000 ﷼
1013457
لوله 110 م م سوپرپایپ(شاخه 5 متری)
واحد فروش: متر
41,127,000 
41,127,000 ﷼
1014120
درپوش توپیچ 1/2 سوپرپایپ
واحد فروش: عدد
1,078,000 
1,078,000 ﷼
1014927
سه راه پرسی روپیچ 16 × 1/2 × 16
واحد فروش: عدد
5,219,000 
5,219,000 ﷼
1014991
سه‌راه پرسی توپیچ 20 × 3/4 × 20
واحد فروش: عدد
5,452,000 
5,452,000 ﷼
1015044
سه‌راه پرسی توپیچ 25×1/2×25
واحد فروش: عدد
5,649,000 
5,649,000 ﷼
1015088
سه‌راه پرسی توپیچ 32×1/2×32
واحد فروش: عدد
6,819,000 
6,819,000 ﷼
1015274
رابط پرسی مهره‌دار 3/4×16
واحد فروش: عدد
4,116,000 
4,116,000 ﷼
1015515
زانو دیواری صفحه‌دار پرسی 4/3 × 20
واحد فروش: عدد
4,098,000 
4,098,000 ﷼
1023261T
ته‌بند سوپروالو T2
واحد فروش: عدد
1,159,000 
1,159,000 ﷼
1023266T
زانویی سوپروالو T2 ـ 16
واحد فروش: عدد
1,735,000 
1,735,000 ﷼
1023267T
زانویی سوپروالو T2 ـ 20
واحد فروش: عدد
1,850,000 
1,850,000 ﷼
1023268T
سه‌راه سوپروالو T2 ـ 16
واحد فروش: عدد
2,316,000 
2,316,000 ﷼
1029121
رابط پرسی RS-2 ـ 25
واحد فروش: عدد
12,584,000 
12,584,000 ﷼
1029122
رابط پرسی RS-2 ـ 32
واحد فروش: عدد
12,899,000 
12,899,000 ﷼
1029125
رابط پرسی RS-2 ـ 63
واحد فروش: عدد
14,931,000 
14,931,000 ﷼
1029126
رابط پرسی RS-2 ـ 75
واحد فروش: عدد
23,391,000 
23,391,000 ﷼
1029127
رابط پرسی RS-3 ـ 90
واحد فروش: عدد
54,204,000 
54,204,000 ﷼
1029128
رابط پرسی RS-3 ـ 110
واحد فروش: عدد
64,425,000 
64,425,000 ﷼
1029129
رابط فلنجی RS-3 x 80
واحد فروش: عدد
128,571,000 
128,571,000 ﷼
1029130
رابط فلنجی RS-3 x 100
واحد فروش: عدد
129,908,000 
129,908,000 ﷼
1029131
رابط روپیچ RS-2 ـ 2 اینچ
واحد فروش: عدد
14,441,000 
14,441,000 ﷼
1029132
رابط روپیچ RS-2 ـ 1/2 2 اینچ
واحد فروش: عدد
24,049,000 
24,049,000 ﷼
1029133
رابط روپیچ RS-3 ـ 3 اینچ
واحد فروش: عدد
30,030,000 
30,030,000 ﷼
1029134
رابط توپیچ RS-2 ـ 1 اینچ
واحد فروش: عدد
11,173,000 
11,173,000 ﷼
1029135
رابط توپیچ RS-2 ـ 2 اینچ
واحد فروش: عدد
15,087,000 
15,087,000 ﷼
1029136
رابط توپیچ RS-2 ـ 1/2 2 اینچ
واحد فروش: عدد
28,004,000 
28,004,000 ﷼
1029137
رابط توپیچ RS-3 ـ 3 اینچ
واحد فروش: عدد
30,599,000 
30,599,000 ﷼
1029138
زانویی RS-2
واحد فروش: عدد
18,105,000 
18,105,000 ﷼
1029139
زانویی RS-3
واحد فروش: عدد
44,062,000 
44,062,000 ﷼
1029140
زانویی 45 RS-2
واحد فروش: عدد
18,543,000 
18,543,000 ﷼
1029141
زانویی 45 RS-3
واحد فروش: عدد
46,377,000 
46,377,000 ﷼
1029142
سه‌راهی RS-2 سوپرپایپ
واحد فروش: عدد
20,963,000 
20,963,000 ﷼
1029143
سه‌راهی RS-3 سوپرپایپ
واحد فروش: عدد
66,633,000 
66,633,000 ﷼
1029144
بوشن RS-2
واحد فروش: عدد
12,037,000 
12,037,000 ﷼
1029145
بوشن RS-3
واحد فروش: عدد
35,337,000 
35,337,000 ﷼
1029146
تبدیل RS-2 x RS-3
واحد فروش: عدد
23,627,000 
23,627,000 ﷼
1046477
بوشن شیفت RS-2 ـ 130 م‌م
واحد فروش: عدد
34,456,000 
34,456,000 ﷼
1046478
بوشن شیفت RS-3 ـ 210 م‌م
واحد فروش: عدد
80,719,000 
80,719,000 ﷼
1046750
بوشن شیفت RS-2 ـ 5 م‌م
واحد فروش: عدد
15,792,000 
15,792,000 ﷼
1046751
بوشن شیفت RS-3 ـ 5 م‌م
واحد فروش: عدد
27,196,000 
27,196,000 ﷼
1046901
رابط روپیچ پرسی 1/4 1 * 40
واحد فروش: عدد
11,096,000 
11,096,000 ﷼
1046902
رابط روپیچ پرسی 1/2 1 × 40
واحد فروش: عدد
12,465,000 
12,465,000 ﷼
1046903
رابط توپیچ پرسی 1/4 1 × 40
واحد فروش: عدد
11,452,000 
11,452,000 ﷼
1046904
رابط توپیچ پرسی 1/2 1×40
واحد فروش: عدد
11,861,000 
11,861,000 ﷼
1046905
رابط روپیچ پرسی 1/2 1 × 50
واحد فروش: عدد
14,244,000 
14,244,000 ﷼
1046906
رابط روپیچ پرسی 2 × 50
واحد فروش: عدد
20,037,000 
20,037,000 ﷼
1046907
رابط توپیچ پرسی 1/2 1×50
واحد فروش: عدد
15,584,000 
15,584,000 ﷼
1046908
زانو پرسی 40×40
جدول مشخصات: [table id=2 /] واحد فروش: عدد
15,515,000 
15,515,000 ﷼
1046909
زانو پرسی روپیچ 1/4 1×40
واحد فروش: عدد
22,815,000 
22,815,000 ﷼
1046910
چپقی پرسی 1/2 1 × 40
واحد فروش: عدد
23,237,000 
23,237,000 ﷼
1046911
زانو پرسی 50×50
جدول مشخصات: [table id=2 /] واحد فروش: عدد
22,875,000 
22,875,000 ﷼
1046912
چپقی پرسی 1/2 1 × 50
واحد فروش: عدد
27,534,000 
27,534,000 ﷼
1046913
زانویی 45 پرسی 40*40
واحد فروش: عدد
16,914,000 
16,914,000 ﷼
1046914
زانویی 45 پرسی 50*50
واحد فروش: عدد
22,593,000 
22,593,000 ﷼
1046915
سه راه تبدیل پرسی 32×50×32
واحد فروش: عدد
27,473,000 
27,473,000 ﷼
1046916
سه راه تبدیل پرسی 40×20×40
واحد فروش: عدد
21,153,000 
21,153,000 ﷼
1046917
سه ‌راه تبدیل پرسی 32×‌25×40
واحد فروش: عدد
21,834,000 
21,834,000 ﷼
1046918
سه راه تبدیل پرسی 40×25×40
واحد فروش: عدد
21,195,000 
21,195,000 ﷼
1046919
سه راه تبدیل پرسی 32×32×40
واحد فروش: عدد
21,256,000 
21,256,000 ﷼
1046920
سه راه تبدیل پرسی 40×32×40 سوپرپایپ
واحد فروش: عدد
21,343,000 
21,343,000 ﷼
1046921
سه راه پرسی 40
واحد فروش: عدد
21,579,000 
21,579,000 ﷼
1046923
سه‌راه پرسی توپیچ 40×3/4×40 سوپرپایپ
واحد فروش: عدد
18,881,000 
18,881,000 ﷼
1046924
سه راه تبدیل پرسی 40×25×50 سوپرپایپ
واحد فروش: عدد
28,047,000 
28,047,000 ﷼
1046925
سه راه تبدیل پرسی 50×25×50 سوپرپایپ
واحد فروش: عدد
28,073,000 
28,073,000 ﷼
1046926
سه راه تبدیل پرسی 50×32×50 سوپرپایپ
واحد فروش: عدد
28,392,000 
28,392,000 ﷼
1046927
سه راه تبدیل پرسی 50×40×50 سوپرپایپ
واحد فروش: عدد
28,338,000 
28,338,000 ﷼
1046928
سه راه پرسی 50
واحد فروش: عدد
29,049,000 
29,049,000 ﷼
1046929
سه‌راه پرسی توپیچ 50 × 1 × 50 سوپرپایپ
واحد فروش: عدد
27,626,000 
27,626,000 ﷼
1046930
تبدیل پرسی 25×40
واحد فروش: عدد
11,017,000 
11,017,000 ﷼
1046931
تبدیل پرسی 32×40
واحد فروش: عدد
11,439,000 
11,439,000 ﷼
1046932
بوشن پرسی 40
واحد فروش: عدد
10,899,000 
10,899,000 ﷼
1046933
تبدیل پرسی 32×50
واحد فروش: عدد
15,162,000 
15,162,000 ﷼
1046934
تبدیل پرسی 40×50
واحد فروش: عدد
15,096,000 
15,096,000 ﷼
1046935
بوشن پرسی 50
واحد فروش: عدد
15,064,000 
15,064,000 ﷼
1046937
رابط پرسی مهره‌دار 1/2 1×40
واحد فروش: عدد
17,302,000 
17,302,000 ﷼
1046939
رابط پرسی مهره‌دار 2×50
واحد فروش: عدد
20,514,000 
20,514,000 ﷼
1046940
رابط پرسی RS-2 ـ 40
واحد فروش: عدد
11,952,000 
11,952,000 ﷼
1046941
رابط پرسی RS-2 ـ 50
واحد فروش: عدد
13,291,000 
13,291,000 ﷼
1059399
رابط فلنجی RS-2 x 65 سوپرپایپ
واحد فروش: عدد
98,944,000 
98,944,000 ﷼
2023240T
گیج فشار سوپروالو I
واحد فروش: عدد
استعلام قیمت
0 ﷼
2023252T
رابط روپیچ سوپروالو I - 3/8
واحد فروش: عدد
استعلام قیمت
0 ﷼
2023253T
رابط روپیچ سوپروالو I - 1/2
واحد فروش: عدد
استعلام قیمت
0 ﷼
2023254T
رابط روپیچ سوپروالو I - 3/4
واحد فروش: عدد
استعلام قیمت
0 ﷼
2023275T-I
رابط روپیچ سوپروالو T2 ـ 1/2
واحد فروش: عدد
1,652,000 
1,652,000 ﷼
2023276T-I
رابط روپیچ سوپروالو T2 ـ 3/4
واحد فروش: عدد
1,811,000 
1,811,000 ﷼
2023285T-I
رابط توپیچ سوپروالو T2 ـ 1/2
واحد فروش: عدد
1,660,000 
1,660,000 ﷼
2023552T
مجموعه شیر سوپروالو I و رابط روپیچ 3/8
واحد فروش: عدد
استعلام قیمت
0 ﷼
2023553T
مجموعه شیر سوپروالو I و رابط روپیچ 1/2
واحد فروش: عدد
استعلام قیمت
0 ﷼
2023554T
مجموعه شیر سوپروالو I و رابط روپیچ 3/4
واحد فروش: عدد
استعلام قیمت
0 ﷼
2030562T
شیر سوپروالو S1 ـ 20
واحد فروش: عدد
7,483,000 
7,483,000 ﷼
32023263T-I
رابط سوپروالو T2 ـ 16
واحد فروش: عدد
1,286,000 
1,286,000 ﷼
32023264T-I
رابط سوپروالو T2 ـ 20
واحد فروش: عدد
1,380,000 
1,380,000 ﷼
32023265T-I
رابط سوپروالو T2 ـ 25 طرح جدید
واحد فروش: عدد
1,722,000 
1,722,000 ﷼
3900342-I
ته بند پرسی 16
واحد فروش: عدد
778,000 
778,000 ﷼
3902220-I
رابط روپیچ پرسی 1/2 × 16
واحد فروش: عدد
1,118,000 
1,118,000 ﷼
3902230-I
رابط روپیچ پرسی 3/4×16
واحد فروش: عدد
1,574,000 
1,574,000 ﷼
3902320-I
رابط توپیچ پرسی 1/2×16
واحد فروش: عدد
1,440,000 
1,440,000 ﷼
3904220-I
رابط روپیچ پرسی 1/2 × 20
واحد فروش: عدد
1,502,000 
1,502,000 ﷼
3904230-I
رابط روپیچ پرسی 3/4 × 20
واحد فروش: عدد
1,870,000 
1,870,000 ﷼
3904320-I
رابط توپیچ پرسی 1/2×20
واحد فروش: عدد
1,556,000 
1,556,000 ﷼
3904330-I
رابط توپیچ پرسی 3/4×20
واحد فروش: عدد
2,040,000 
2,040,000 ﷼
3905230-I
رابط روپیچ پرسی 3/4 × 25
واحد فروش: عدد
2,388,000 
2,388,000 ﷼
3905240-I
رابط روپیچ پرسی 1 × 25
واحد فروش: عدد
3,234,000 
3,234,000 ﷼
3905330-I
رابط توپیچ پرسی 3/4 × 25
واحد فروش: عدد
2,608,000 
2,608,000 ﷼
3905340-I
رابط توپیچ پرسی 1×25
واحد فروش: عدد
3,528,000 
3,528,000 ﷼
3906240-I
رابط روپیچ پرسی 1 × 32
واحد فروش: عدد
3,464,000 
3,464,000 ﷼
3906250-I
رابط روپیچ پرسی 1/4 1 × 32
واحد فروش: عدد
5,591,000 
5,591,000 ﷼
3906340-I
رابط توپیچ پرسی 1×32
واحد فروش: عدد
3,948,000 
3,948,000 ﷼
3906350-I
رابط توپیچ پرسی 1/4 1×32
واحد فروش: عدد
5,693,000 
5,693,000 ﷼
3912120-I
زانو پرسی 16×16 سوپرپایپ
جدول مشخصات: [table id=2 /] واحد فروش: عدد
1,722,000 
1,722,000 ﷼
3912220-I
زانو پرسی روپیچ "1/2-16
واحد فروش: عدد
1,561,000 
1,561,000 ﷼
3912320-I
چپقی پرسی 1/2×16
واحد فروش: عدد
1,954,000 
1,954,000 ﷼
3914140-I
زانو پرسی 20×20
جدول مشخصات: [table id=2 /] واحد فروش: عدد
2,223,000 
2,223,000 ﷼
3914220-I
زانو پرسی "1/2-20 روپیچ سوپرپایپ
واحد فروش: عدد
1,893,000 
1,893,000 ﷼
3914230-I
زانو پرسی "4/3×20 روپيچ سوپرپایپ
واحد فروش: عدد
2,489,000 
2,489,000 ﷼
3914320-I
چپقی پرسی 1/2 × 20
واحد فروش: عدد
2,248,000 
2,248,000 ﷼
3915150-I
زانو پرسی 25×25
جدول مشخصات: [table id=2 /] واحد فروش: عدد
3,323,000 
3,323,000 ﷼
3915330-I
چپقی پرسی 3/4×25
واحد فروش: عدد
2,727,000 
2,727,000 ﷼
3915340-I
چپقی پرسی 1×25
واحد فروش: عدد
3,793,000 
3,793,000 ﷼
3916160-I
زانو پرسی 32 × 32
جدول مشخصات: [table id=2 /] واحد فروش: عدد
4,362,000 
4,362,000 ﷼
3916240-I
زانو پرسی روپیچ 1*32
واحد فروش: عدد
4,809,000 
4,809,000 ﷼
3916340-I
چپقی پرسی 1 × 32
واحد فروش: عدد
4,601,000 
4,601,000 ﷼
3932122-I
سه راه پرسی 16
واحد فروش: عدد
2,058,000 
2,058,000 ﷼
3932142-I
سه ‌راه تبدیل پرسی 16×20×16
واحد فروش: عدد
2,523,000 
2,523,000 ﷼
3934122-I
سه راه تبدیل پرسی 16×16×20
واحد فروش: عدد
2,260,000 
2,260,000 ﷼
3934124-I
سه راه پرسی 20 × 16 × 20
واحد فروش: عدد
2,518,000 
2,518,000 ﷼
3934142-I
سه راه تبدیل پرسی 16×20×20
واحد فروش: عدد
2,923,000 
2,923,000 ﷼
3934144-I
سه راه پرسی 20
واحد فروش: عدد
2,900,000 
2,900,000 ﷼
3935122-I
سه راه تبدیل پرسی 16×16×25
واحد فروش: عدد
3,283,000 
3,283,000 ﷼
3935124-I
سه‌ راه تبدیل پرسی 20×16×25
واحد فروش: عدد
3,299,000 
3,299,000 ﷼
3935125-I