بازنشانی

Showing 1 - 87 out of 87

Page 1 out of 1

کد کالا نام کالا قیمت واحد تعداد قیمت نهایی خرید
F122110-I
بست دوپایه سوپرفیکس-110
واحد فروش: عدد
398,000 ریال
398,000 ریال
F122125-I
بست دوپایه سوپرفیکس-125
واحد فروش: عدد
499,000 ریال
499,000 ریال
F122160-I
بست دوپایه سوپرفیکس-160
واحد فروش: عدد
969,000 ریال
969,000 ریال
F122040-I
بست دوپایه سوپرفیکس-40
واحد فروش: عدد
106,000 ریال
106,000 ریال
F122050-I
بست دوپایه سوپرفیکس-50
واحد فروش: عدد
147,000 ریال
147,000 ریال
F122063-I
بست دوپایه سوپرفیکس-63
واحد فروش: عدد
156,000 ریال
156,000 ریال
F122075-I
بست دوپایه سوپرفیکس-75
واحد فروش: عدد
256,000 ریال
256,000 ریال
F122090-I
بست دوپایه سوپرفیکس-90
واحد فروش: عدد
259,000 ریال
259,000 ریال
F131075
بست روكش‌دار سوپرفيکس اکسترا - 75
واحد فروش: عدد
639,000 ریال
639,000 ریال
F131110
بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا- 110
واحد فروش: عدد
791,000 ریال
791,000 ریال
F131125
بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا- 125
واحد فروش: عدد
1,087,000 ریال
1,087,000 ریال
F131016
بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا- 16
واحد فروش: عدد
216,000 ریال
216,000 ریال
F131160
بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا- 160
واحد فروش: عدد
1,548,000 ریال
1,548,000 ریال
F131020
بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا- 20
واحد فروش: عدد
218,000 ریال
218,000 ریال
F131200
بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا- 200
واحد فروش: عدد
1,678,000 ریال
1,678,000 ریال
F131025
بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا- 25
واحد فروش: عدد
239,000 ریال
239,000 ریال
F131032
بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا- 32
واحد فروش: عدد
254,000 ریال
254,000 ریال
F131040
بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا- 40
واحد فروش: عدد
264,000 ریال
264,000 ریال
F131050
بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا- 50
واحد فروش: عدد
281,000 ریال
281,000 ریال
F131063
بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا- 60
واحد فروش: عدد
420,000 ریال
420,000 ریال
F131090
بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا- 90
واحد فروش: عدد
701,000 ریال
701,000 ریال
F121110
بست روکش دار سوپرفیکس- 110
واحد فروش: عدد
545,000 ریال
545,000 ریال
F121125
بست روکش دار سوپرفیکس- 125
واحد فروش: عدد
745,000 ریال
745,000 ریال
F121016
بست روکش دار سوپرفیکس- 16
واحد فروش: عدد
144,000 ریال
144,000 ریال
F121160
بست روکش دار سوپرفیکس- 160
واحد فروش: عدد
917,000 ریال
917,000 ریال
F121020
بست روکش دار سوپرفیکس- 20
واحد فروش: عدد
151,000 ریال
151,000 ریال
F121200
بست روکش دار سوپرفیکس- 200
واحد فروش: عدد
1,125,000 ریال
1,125,000 ریال
F121025
بست روکش دار سوپرفیکس- 25
واحد فروش: عدد
167,000 ریال
167,000 ریال
F121032
بست روکش دار سوپرفیکس- 32
واحد فروش: عدد
178,000 ریال
178,000 ریال
F121050
بست روکش دار سوپرفیکس- 50
واحد فروش: عدد
205,000 ریال
205,000 ریال
F121063
بست روکش دار سوپرفیکس- 63
واحد فروش: عدد
293,000 ریال
293,000 ریال
F121075
بست روکش دار سوپرفیکس- 75
واحد فروش: عدد
443,000 ریال
443,000 ریال
F121090
بست روکش دار سوپرفیکس- 90
واحد فروش: عدد
483,000 ریال
483,000 ریال
F121040
بست روکش‌دار سوپرفیکس- 40
واحد فروش: عدد
191,000 ریال
191,000 ریال
F149120
بست کمربندی 20 سانتیمتری (100 عددی) سوپرفیکس
واحد فروش: عدد
204,000 ریال
204,000 ریال
F1015424-I
خم کن سوپرفیکس تخت
واحد فروش: عدد
22,069,000 ریال
22,069,000 ریال
F110029-I
سرپوش سوپرفیکس U
واحد فروش: عدد
29,000 ریال
29,000 ریال
F110110-I
سوپرفیکس تخت اکسترا - 2 متری
واحد فروش: شاخه
2,415,000 ریال
2,415,000 ریال
F110010-I
سوپرفیکس تخت 2 متری
واحد فروش: شاخه
2,273,000 ریال
2,273,000 ریال
F110130-I
سوپرفیکس M اکسترا
واحد فروش: شاخه
637,000 ریال
637,000 ریال
F110030-I
سوپرفیکس M و 50 سانتی
واحد فروش: شاخه
545,000 ریال
545,000 ریال
F110120-I
سوپرفیکس U اکسترا - 2 متری
واحد فروش: شاخه
4,611,000 ریال
4,611,000 ریال
F110020-I
سوپرفیکس U و 2متری
واحد فروش: شاخه
4,390,000 ریال
4,390,000 ریال
F110022-I
صفحه نصب افقی سوپرفیکس U
واحد فروش: عدد
583,000 ریال
583,000 ریال
F110122-I
صفحه نصب افقی سوپرفیکس U اکسترا
واحد فروش: شاخه
647,000 ریال
647,000 ریال
F110021-I
صفحه نصب عمودی سوپرفیکس U
واحد فروش: عدد
583,000 ریال
583,000 ریال
F110121-I
صفحه نصب عمودی سوپرفیکس U اکسترا
واحد فروش: عدد
647,000 ریال
647,000 ریال
F171010-I
مهار بند پیچ متری سوپرفیکس - M8
واحد فروش: عدد
395,000 ریال
395,000 ریال
F172010-I
مهاربند پیچ متری سوپرفیکس- M10
واحد فروش: عدد
406,000 ریال
406,000 ریال
F184211-I
مهره سوپرفیکس اکسترا - M10
واحد فروش: عدد
28,000 ریال
28,000 ریال
F181211-I
مهره سوپرفیکس اکسترا - M4
واحد فروش: عدد
4,000 ریال
4,000 ریال
F182211-I
مهره سوپرفیکس اکسترا - M6
واحد فروش: عدد
8,000 ریال
8,000 ریال
F183211-I
مهره سوپرفیکس اکسترا - M8
واحد فروش: عدد
10,000 ریال
10,000 ریال
F184201-I
مهره - M10 سوپرفیکس
واحد فروش: عدد
22,000 ریال
22,000 ریال
F181201-I
مهره - M4 سوپرفیکس
واحد فروش: عدد
3,000 ریال
3,000 ریال
F182201-I
مهره - M6 سوپرفیکس
واحد فروش: عدد
6,000 ریال
6,000 ریال
F183201-I
مهره - M8 سوپرفیکس
واحد فروش: عدد
9,000 ریال
9,000 ریال
F184401-I
واشر تخت - M10 سوپرفیکس
واحد فروش: عدد
6,000 ریال
6,000 ریال
F184411-I
واشر تخت M10 سوپرفیکس اکسترا
واحد فروش: عدد
7,000 ریال
7,000 ریال
F181401-I
واشر تخت - M4 سوپرفیکس
واحد فروش: عدد
1,000 ریال
1,000 ریال
F181411-I
واشر تخت M4 سوپرفیکس اکسترا
واحد فروش: عدد
2,000 ریال
2,000 ریال
F182401-I
واشر تخت - M6 سوپرفیکس
واحد فروش: عدد
3,000 ریال
3,000 ریال
F182411-I
واشر تخت M6 سوپرفیکس اکسترا
واحد فروش: عدد
3,000 ریال
3,000 ریال
F183401-I
واشر تخت - M8 سوپرفیکس
واحد فروش: عدد
4,000 ریال
4,000 ریال
F183411-I
واشر تخت M8 سوپرفیکس اکسترا
واحد فروش: عدد
4,000 ریال
4,000 ریال
F184402-I
واشر فنری - M10 سوپرفیکس
واحد فروش: عدد
6,000 ریال
6,000 ریال
F184412-I
واشر فنری M10 سوپرفیکس اکسترا
واحد فروش: عدد
6,000 ریال
6,000 ریال
F183412-I
واشر فنری M8 سوپرفیکس اکسترا
واحد فروش: عدد
4,000 ریال
4,000 ریال
F110023-I
پایه دیواری سوپرفیکس U
واحد فروش: عدد
680,000 ریال
680,000 ریال
F110123-I
پایه دیواری سوپرفیکس U اکسترا
واحد فروش: عدد
724,000 ریال
724,000 ریال
F181111-I
پیچ سوپرفیکس اکسترا - 2.5 سانتی - M4
واحد فروش: عدد
6,000 ریال
6,000 ریال
F182111-I
پیچ سوپرفیکس اکسترا - 2.5 سانتی - M6
واحد فروش: عدد
15,000 ریال
15,000 ریال
F183111-I
پیچ سوپرفیکس اکسترا - 2.5 سانتی - M8
واحد فروش: عدد
20,000 ریال
20,000 ریال
F183114-I
پیچ سوپرفیکس اکسترا - 7 سانتی - M8
واحد فروش: عدد
35,000 ریال
35,000 ریال
F132011-I
پیچ متری سوپرفیکس اکسترا - 10 سانتیمتری - M10
واحد فروش: عدد
44,000 ریال
44,000 ریال
F131011-I
پیچ متری سوپرفیکس اکسترا - 10 سانتیمتری - M8
واحد فروش: عدد
33,000 ریال
33,000 ریال
F132101-I
پیچ متری سوپرفیکس اکسترا - 100 سانتیمتری - M10
واحد فروش: عدد
308,000 ریال
308,000 ریال
F131101-I
پیچ متری سوپرفیکس اکسترا - 100 سانتیمتری - M8
واحد فروش: عدد
229,000 ریال
229,000 ریال
F132010-I
پیچ متری سوپرفیکس- 10 سانتیمتری- M10
واحد فروش: عدد
44,000 ریال
44,000 ریال
F131010-I
پیچ متری سوپرفیکس- 10 سانتیمتری- M8
واحد فروش: عدد
32,000 ریال
32,000 ریال
F132100-I
پیچ متری سوپرفیکس - 100 سانتیمتری - M10
واحد فروش: عدد
306,000 ریال
306,000 ریال
F131100-I
پیچ متری سوپرفیکس - 100 سانتیمتری - M8
واحد فروش: عدد
226,000 ریال
226,000 ریال
F181101-I
پیچ 2.5 سانتیمتری- M4 سوپرفیکس
واحد فروش: عدد
4,000 ریال
4,000 ریال
F182101-I
پیچ 2.5 سانتیمتری- M6 سوپرفیکس
واحد فروش: عدد
14,000 ریال
14,000 ریال
F183101-I
پیچ 2.5 سانتیمتری- M8 سوپرفیکس
واحد فروش: عدد
18,000 ریال
18,000 ریال
F183104-I
پیچ M8 سوپرفیکس - 7 سانتیمتری
واحد فروش: عدد
32,000 ریال
32,000 ریال
F183402-I
واشر M8 فنری سوپرفیکس
واحد فروش: عدد
4,000 ریال
4,000 ریال