بازنشانی

Showing 1 - 87 out of 87

Page 1 out of 1

کد کالا نام کالا قیمت واحد تعداد قیمت نهایی خرید
F122110-I
بست دوپایه سوپرفیکس-110
واحد فروش: عدد
398,000 
398,000 ﷼
F122125-I
بست دوپایه سوپرفیکس-125
واحد فروش: عدد
499,000 
499,000 ﷼
F122160-I
بست دوپایه سوپرفیکس-160
واحد فروش: عدد
969,000 
969,000 ﷼
F122040-I
بست دوپایه سوپرفیکس-40
واحد فروش: عدد
106,000 
106,000 ﷼
F122050-I
بست دوپایه سوپرفیکس-50
واحد فروش: عدد
147,000 
147,000 ﷼
F122063-I
بست دوپایه سوپرفیکس-63
واحد فروش: عدد
156,000 
156,000 ﷼
F122075-I
بست دوپایه سوپرفیکس-75
واحد فروش: عدد
256,000 
256,000 ﷼
F122090-I
بست دوپایه سوپرفیکس-90
واحد فروش: عدد
259,000 
259,000 ﷼
F131075
بست روكش‌دار سوپرفيکس اکسترا - 75
واحد فروش: عدد
639,000 
639,000 ﷼
F131110
بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا- 110
واحد فروش: عدد
791,000 
791,000 ﷼
F131125
بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا- 125
واحد فروش: عدد
1,087,000 
1,087,000 ﷼
F131016
بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا- 16
واحد فروش: عدد
216,000 
216,000 ﷼
F131160
بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا- 160
واحد فروش: عدد
1,548,000 
1,548,000 ﷼
F131020
بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا- 20
واحد فروش: عدد
218,000 
218,000 ﷼
F131200
بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا- 200
واحد فروش: عدد
1,678,000 
1,678,000 ﷼
F131025
بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا- 25
واحد فروش: عدد
239,000 
239,000 ﷼
F131032
بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا- 32
واحد فروش: عدد
254,000 
254,000 ﷼
F131040
بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا- 40
واحد فروش: عدد
264,000 
264,000 ﷼
F131050
بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا- 50
واحد فروش: عدد
281,000 
281,000 ﷼
F131063
بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا- 60
واحد فروش: عدد
420,000 
420,000 ﷼
F131090
بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا- 90
واحد فروش: عدد
701,000 
701,000 ﷼
F121110
بست روکش دار سوپرفیکس- 110
واحد فروش: عدد
545,000 
545,000 ﷼
F121125
بست روکش دار سوپرفیکس- 125
واحد فروش: عدد
745,000 
745,000 ﷼
F121016
بست روکش دار سوپرفیکس- 16
واحد فروش: عدد
144,000 
144,000 ﷼
F121160
بست روکش دار سوپرفیکس- 160
واحد فروش: عدد
917,000 
917,000 ﷼
F121020
بست روکش دار سوپرفیکس- 20
واحد فروش: عدد
151,000 
151,000 ﷼
F121200
بست روکش دار سوپرفیکس- 200
واحد فروش: عدد
1,125,000 
1,125,000 ﷼
F121025
بست روکش دار سوپرفیکس- 25
واحد فروش: عدد
167,000 
167,000 ﷼
F121032
بست روکش دار سوپرفیکس- 32
واحد فروش: عدد
178,000 
178,000 ﷼
F121050
بست روکش دار سوپرفیکس- 50
واحد فروش: عدد
205,000 
205,000 ﷼
F121063
بست روکش دار سوپرفیکس- 63
واحد فروش: عدد
293,000 
293,000 ﷼
F121075
بست روکش دار سوپرفیکس- 75
واحد فروش: عدد
443,000 
443,000 ﷼
F121090
بست روکش دار سوپرفیکس- 90
واحد فروش: عدد
483,000 
483,000 ﷼
F121040
بست روکش‌دار سوپرفیکس- 40
واحد فروش: عدد
191,000 
191,000 ﷼
F149120
بست کمربندی 20 سانتیمتری (100 عددی)
واحد فروش: عدد
204,000 
204,000 ﷼
F1015424-I
خم کن سوپرفیکس تخت
واحد فروش: عدد
22,069,000 
22,069,000 ﷼
F110029-I
سرپوش سوپرفیکس U
واحد فروش: عدد
29,000 
29,000 ﷼
F110110-I
سوپرفیکس تخت اکسترا - 2 متری
واحد فروش: شاخه
2,415,000 
2,415,000 ﷼
F110010-I
سوپرفیکس تخت 2 متری
واحد فروش: شاخه
2,273,000 
2,273,000 ﷼
F110130-I
سوپرفیکس M اکسترا
واحد فروش: شاخه
637,000 
637,000 ﷼
F110030-I
سوپرفیکس M و 50 سانتی
واحد فروش: شاخه
545,000 
545,000 ﷼
F110120-I
سوپرفیکس U اکسترا - 2 متری
واحد فروش: شاخه
4,611,000 
4,611,000 ﷼
F110020-I
سوپرفیکس U و 2متری
واحد فروش: شاخه
4,390,000 
4,390,000 ﷼
F110022-I
صفحه نصب افقی سوپرفیکس U
واحد فروش: عدد
583,000 
583,000 ﷼
F110122-I
صفحه نصب افقی سوپرفیکس U اکسترا
واحد فروش: شاخه
647,000 
647,000 ﷼
F110021-I
صفحه نصب عمودی سوپرفیکس U
واحد فروش: عدد
583,000 
583,000 ﷼
F110121-I
صفحه نصب عمودی سوپرفیکس U اکسترا
واحد فروش: عدد
647,000 
647,000 ﷼
F171010-I
مهار بند پیچ متری سوپرفیکس - M8
واحد فروش: عدد
395,000 
395,000 ﷼
F172010-I
مهاربند پیچ متری سوپرفیکس- M10
واحد فروش: عدد
406,000 
406,000 ﷼
F184211-I
مهره سوپرفیکس اکسترا - M10
واحد فروش: عدد
28,000 
28,000 ﷼
F181211-I
مهره سوپرفیکس اکسترا - M4
واحد فروش: عدد
4,000 
4,000 ﷼
F182211-I
مهره سوپرفیکس اکسترا - M6
واحد فروش: عدد
8,000 
8,000 ﷼
F183211-I
مهره سوپرفیکس اکسترا - M8
واحد فروش: عدد
10,000 
10,000 ﷼
F184201-I
مهره - M10
واحد فروش: عدد
22,000 
22,000 ﷼
F181201-I
مهره - M4
واحد فروش: عدد
3,000 
3,000 ﷼
F182201-I
مهره - M6
واحد فروش: عدد
6,000 
6,000 ﷼
F183201-I
مهره - M8
واحد فروش: عدد
9,000 
9,000 ﷼
F184401-I
واشر تخت - M10
واحد فروش: عدد
6,000 
6,000 ﷼
F184411-I
واشر تخت M10 سوپرفیکس اکسترا
واحد فروش: عدد
7,000 
7,000 ﷼
F181401-I
واشر تخت - M4
واحد فروش: عدد
1,000 
1,000 ﷼
F181411-I
واشر تخت M4 سوپرفیکس اکسترا
واحد فروش: عدد
2,000 
2,000 ﷼
F182401-I
واشر تخت - M6
واحد فروش: عدد
3,000 
3,000 ﷼
F182411-I
واشر تخت M6 سوپرفیکس اکسترا
واحد فروش: عدد
3,000 
3,000 ﷼
F183401-I
واشر تخت - M8
واحد فروش: عدد
4,000 
4,000 ﷼
F183411-I
واشر تخت M8 سوپرفیکس اکسترا
واحد فروش: عدد
4,000 
4,000 ﷼
F184402-I
واشر فنری - M10
واحد فروش: عدد
6,000 
6,000 ﷼
F184412-I
واشر فنری M10 سوپرفیکس اکسترا
واحد فروش: عدد
6,000 
6,000 ﷼
F183412-I
واشر فنری M8 سوپرفیکس اکسترا
واحد فروش: عدد
4,000 
4,000 ﷼
F110023-I
پایه دیواری سوپرفیکس U
واحد فروش: عدد
680,000 
680,000 ﷼
F110123-I
پایه دیواری سوپرفیکس U اکسترا
واحد فروش: عدد
724,000 
724,000 ﷼
F181111-I
پیچ سوپرفیکس اکسترا - 2.5 سانتی - M4
واحد فروش: عدد
6,000 
6,000 ﷼
F182111-I
پیچ سوپرفیکس اکسترا - 2.5 سانتی - M6
واحد فروش: عدد
15,000 
15,000 ﷼
F183111-I
پیچ سوپرفیکس اکسترا - 2.5 سانتی - M8
واحد فروش: عدد
20,000 
20,000 ﷼
F183114-I
پیچ سوپرفیکس اکسترا - 7 سانتی - M8
واحد فروش: عدد
35,000 
35,000 ﷼
F132011-I
پیچ متری سوپرفیکس اکسترا - 10 سانتیمتری - M10
واحد فروش: عدد
44,000 
44,000 ﷼
F131011-I
پیچ متری سوپرفیکس اکسترا - 10 سانتیمتری - M8
واحد فروش: عدد
33,000 
33,000 ﷼
F132101-I
پیچ متری سوپرفیکس اکسترا - 100 سانتیمتری - M10
واحد فروش: عدد
308,000 
308,000 ﷼
F131101-I
پیچ متری سوپرفیکس اکسترا - 100 سانتیمتری - M8
واحد فروش: عدد
229,000 
229,000 ﷼
F132010-I
پیچ متری سوپرفیکس- 10 سانتیمتری- M10
واحد فروش: عدد
44,000 
44,000 ﷼
F131010-I
پیچ متری سوپرفیکس- 10 سانتیمتری- M8
واحد فروش: عدد
32,000 
32,000 ﷼
F132100-I
پیچ متری سوپرفیکس - 100 سانتیمتری - M10
واحد فروش: عدد
306,000 
306,000 ﷼
F131100-I
پیچ متری سوپرفیکس - 100 سانتیمتری - M8
واحد فروش: عدد
226,000 
226,000 ﷼
F181101-I
پیچ 2.5 سانتیمتری- M4
واحد فروش: عدد
4,000 
4,000 ﷼
F182101-I
پیچ 2.5 سانتیمتری- M6
واحد فروش: عدد
14,000 
14,000 ﷼
F183101-I
پیچ 2.5 سانتیمتری- M8
واحد فروش: عدد
18,000 
18,000 ﷼
F183104-I
پیچ M8 سوپرفیکس - 7 سانتیمتری
واحد فروش: عدد
32,000 
32,000 ﷼
F183402-I
M واشر M8 فنری
واحد فروش: عدد
4,000 
4,000 ﷼