بازنشانی

Showing 1 - 87 out of 87

Page 1 out of 1

کد کالا نام کالا قیمت واحد تعداد قیمت نهایی خرید
F122110-I
بست دوپایه سوپرفیکس-110
واحد فروش: عدد
296,000 
296,000 ﷼
F122125-I
بست دوپایه سوپرفیکس-125
واحد فروش: عدد
371,000 
371,000 ﷼
F122160-I
بست دوپایه سوپرفیکس-160
واحد فروش: عدد
720,000 
720,000 ﷼
F122040-I
بست دوپایه سوپرفیکس-40
واحد فروش: عدد
78,000 
78,000 ﷼
F122050-I
بست دوپایه سوپرفیکس-50
واحد فروش: عدد
109,000 
109,000 ﷼
F122063-I
بست دوپایه سوپرفیکس-63
واحد فروش: عدد
116,000 
116,000 ﷼
F122075-I
بست دوپایه سوپرفیکس-75
واحد فروش: عدد
191,000 
191,000 ﷼
F122090-I
بست دوپایه سوپرفیکس-90
واحد فروش: عدد
192,000 
192,000 ﷼
F131075
بست روكش‌دار سوپرفيکس اکسترا - 75
واحد فروش: عدد
503,000 
503,000 ﷼
F131110
بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا- 110
واحد فروش: عدد
623,000 
623,000 ﷼
F131125
بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا- 125
واحد فروش: عدد
855,000 
855,000 ﷼
F131016
بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا- 16
واحد فروش: عدد
170,000 
170,000 ﷼
F131160
بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا- 160
واحد فروش: عدد
1,218,000 
1,218,000 ﷼
F131020
بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا- 20
واحد فروش: عدد
172,000 
172,000 ﷼
F131200
بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا- 200
واحد فروش: عدد
1,320,000 
1,320,000 ﷼
F131025
بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا- 25
واحد فروش: عدد
188,000 
188,000 ﷼
F131032
بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا- 32
واحد فروش: عدد
200,000 
200,000 ﷼
F131040
بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا- 40
واحد فروش: عدد
208,000 
208,000 ﷼
F131050
بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا- 50
واحد فروش: عدد
221,000 
221,000 ﷼
F131063
بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا- 60
واحد فروش: عدد
331,000 
331,000 ﷼
F131090
بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا- 90
واحد فروش: عدد
552,000 
552,000 ﷼
F121110
بست روکش دار سوپرفیکس- 110
واحد فروش: عدد
428,000 
428,000 ﷼
F121125
بست روکش دار سوپرفیکس- 125
واحد فروش: عدد
586,000 
586,000 ﷼
F121016
بست روکش دار سوپرفیکس- 16
واحد فروش: عدد
114,000 
114,000 ﷼
F121160
بست روکش دار سوپرفیکس- 160
واحد فروش: عدد
722,000 
722,000 ﷼
F121020
بست روکش دار سوپرفیکس- 20
واحد فروش: عدد
118,000 
118,000 ﷼
F121200
بست روکش دار سوپرفیکس- 200
واحد فروش: عدد
885,000 
885,000 ﷼
F121025
بست روکش دار سوپرفیکس- 25
واحد فروش: عدد
132,000 
132,000 ﷼
F121032
بست روکش دار سوپرفیکس- 32
واحد فروش: عدد
140,000 
140,000 ﷼
F121050
بست روکش دار سوپرفیکس- 50
واحد فروش: عدد
161,000 
161,000 ﷼
F121063
بست روکش دار سوپرفیکس- 63
واحد فروش: عدد
230,000 
230,000 ﷼
F121075
بست روکش دار سوپرفیکس- 75
واحد فروش: عدد
349,000 
349,000 ﷼
F121090
بست روکش دار سوپرفیکس- 90
واحد فروش: عدد
380,000 
380,000 ﷼
F121040
بست روکش‌دار سوپرفیکس- 40
واحد فروش: عدد
151,000 
151,000 ﷼
F149120
بست کمربندی 20 سانتیمتری (100 عددی)
واحد فروش: عدد
176,000 
176,000 ﷼
F1015424-I
خم کن سوپرفیکس تخت
واحد فروش: عدد
19,108,000 
19,108,000 ﷼
F110029-I
سرپوش سوپرفیکس U
واحد فروش: عدد
23,000 
23,000 ﷼
F110110-I
سوپرفیکس تخت اکسترا - 2 متری
واحد فروش: شاخه
1,792,000 
1,792,000 ﷼
F110010-I
سوپرفیکس تخت 2 متری
واحد فروش: شاخه
1,688,000 
1,688,000 ﷼
F110130-I
سوپرفیکس M اکسترا
واحد فروش: شاخه
473,000 
473,000 ﷼
F110030-I
سوپرفیکس M و 50 سانتی
واحد فروش: شاخه
404,000 
404,000 ﷼
F110120-I
سوپرفیکس U اکسترا - 2 متری
واحد فروش: شاخه
3,424,000 
3,424,000 ﷼
F110020-I
سوپرفیکس U و 2متری
واحد فروش: شاخه
3,259,000 
3,259,000 ﷼
F110022-I
صفحه نصب افقی سوپرفیکس U
واحد فروش: عدد
433,000 
433,000 ﷼
F110122-I
صفحه نصب افقی سوپرفیکس U اکسترا
واحد فروش: عدد
480,000 
480,000 ﷼
F110021-I
صفحه نصب عمودی سوپرفیکس U
واحد فروش: عدد
433,000 
433,000 ﷼
F110121-I
صفحه نصب عمودی سوپرفیکس U اکسترا
واحد فروش: عدد
480,000 
480,000 ﷼
F171010-I
مهار بند پیچ متری سوپرفیکس - M8
واحد فروش: عدد
342,000 
342,000 ﷼
F172010-I
مهاربند پیچ متری سوپرفیکس- M10
واحد فروش: عدد
351,000 
351,000 ﷼
F184211-I
مهره سوپرفیکس اکسترا - M10
واحد فروش: عدد
24,000 
24,000 ﷼
F181211-I
مهره سوپرفیکس اکسترا - M4
واحد فروش: عدد
4,000 
4,000 ﷼
F182211-I
مهره سوپرفیکس اکسترا - M6
واحد فروش: عدد
7,000 
7,000 ﷼
F183211-I
مهره سوپرفیکس اکسترا - M8
واحد فروش: عدد
9,000 
9,000 ﷼
F184201-I
مهره - M10
واحد فروش: عدد
19,000 
19,000 ﷼
F181201-I
مهره - M4
واحد فروش: عدد
3,000 
3,000 ﷼
F182201-I
مهره - M6
واحد فروش: عدد
5,000 
5,000 ﷼
F183201-I
مهره - M8
واحد فروش: عدد
8,000 
8,000 ﷼
F184401-I
واشر تخت - M10
واحد فروش: عدد
5,000 
5,000 ﷼
F184411-I
واشر تخت M10 سوپرفیکس اکسترا
واحد فروش: عدد
6,000 
6,000 ﷼
F181401-I
واشر تخت - M4
واحد فروش: عدد
1,000 
1,000 ﷼
F181411-I
واشر تخت M4 سوپرفیکس اکسترا
واحد فروش: عدد
2,000 
2,000 ﷼
F182401-I
واشر تخت - M6
واحد فروش: عدد
3,000 
3,000 ﷼
F182411-I
واشر تخت M6 سوپرفیکس اکسترا
واحد فروش: عدد
3,000 
3,000 ﷼
F183401-I
واشر تخت - M8
واحد فروش: عدد
4,000 
4,000 ﷼
F183411-I
واشر تخت M8 سوپرفیکس اکسترا
واحد فروش: عدد
4,000 
4,000 ﷼
F184402-I
واشر فنری - M10
واحد فروش: عدد
5,000 
5,000 ﷼
F184412-I
واشر فنری M10 سوپرفیکس اکسترا
واحد فروش: عدد
5,000 
5,000 ﷼
F183412-I
واشر فنری M8 سوپرفیکس اکسترا
واحد فروش: عدد
4,000 
4,000 ﷼
F110023-I
پایه دیواری سوپرفیکس U
واحد فروش: عدد
505,000 
505,000 ﷼
F110123-I
پایه دیواری سوپرفیکس U اکسترا
واحد فروش: عدد
538,000 
538,000 ﷼
F181111-I
پیچ سوپرفیکس اکسترا - 2.5 سانتی - M4
واحد فروش: عدد
5,000 
5,000 ﷼
F182111-I
پیچ سوپرفیکس اکسترا - 2.5 سانتی - M6
واحد فروش: عدد
13,000 
13,000 ﷼
F183111-I
پیچ سوپرفیکس اکسترا - 2.5 سانتی - M8
واحد فروش: عدد
17,000 
17,000 ﷼
F183114-I
پیچ سوپرفیکس اکسترا - 7 سانتی - M8
واحد فروش: عدد
30,000 
30,000 ﷼
F132011-I
پیچ متری سوپرفیکس اکسترا - 10 سانتیمتری - M10
واحد فروش: عدد
38,000 
38,000 ﷼
F131011-I
پیچ متری سوپرفیکس اکسترا - 10 سانتیمتری - M8
واحد فروش: عدد
29,000 
29,000 ﷼
F132101-I
پیچ متری سوپرفیکس اکسترا - 100 سانتیمتری - M10
واحد فروش: عدد
267,000 
267,000 ﷼
F131101-I
پیچ متری سوپرفیکس اکسترا - 100 سانتیمتری - M8
واحد فروش: عدد
198,000 
198,000 ﷼
F132010-I
پیچ متری سوپرفیکس- 10 سانتیمتری- M10
واحد فروش: عدد
38,000 
38,000 ﷼
F131010-I
پیچ متری سوپرفیکس- 10 سانتیمتری- M8
واحد فروش: عدد
28,000 
28,000 ﷼
F132100-I
پیچ متری سوپرفیکس - 100 سانتیمتری - M10
واحد فروش: عدد
265,000 
265,000 ﷼
F131100-I
پیچ متری سوپرفیکس - 100 سانتیمتری - M8
واحد فروش: عدد
195,000 
195,000 ﷼
F181101-I
پیچ 2.5 سانتیمتری- M4
واحد فروش: عدد
4,000 
4,000 ﷼
F182101-I
پیچ 2.5 سانتیمتری- M6
واحد فروش: عدد
12,000 
12,000 ﷼
F183101-I
پیچ 2.5 سانتیمتری- M8
واحد فروش: عدد
15,000 
15,000 ﷼
F183104-I
پیچ M8 سوپرفیکس - 7 سانتیمتری
واحد فروش: عدد
28,000 
28,000 ﷼
F183402-I
M واشر M8 فنری
واحد فروش: عدد
4,000 
4,000 ﷼