بازنشانی

نمایش 1 - 247 مورد از 247 کالا

صفحه 1 از 1

کد کالا نام کالا قیمت واحد تعداد قیمت نهایی خرید
881535
بست سوکت 110
واحد فروش: عدد
4,492,000 
4,492,000 ﷼
881540
بست سوکت 125
واحد فروش: عدد
6,343,000 
6,343,000 ﷼
881550
بست سوکت 160
واحد فروش: عدد
9,332,000 
9,332,000 ﷼
881500
بست سوکت 50
واحد فروش: عدد
3,928,000 
3,928,000 ﷼
881510
بست سوکت 75
واحد فروش: عدد
4,391,000 
4,391,000 ﷼
115500
بوشن تعمير - 110
واحد فروش: عدد
1,180,000 
1,180,000 ﷼
116500
بوشن تعمير - 125
واحد فروش: عدد
1,935,000 
1,935,000 ﷼
117500
بوشن تعمير - 160
واحد فروش: عدد
3,145,000 
3,145,000 ﷼
111500
بوشن تعمير - 40
واحد فروش: عدد
360,000 
360,000 ﷼
112500
بوشن تعمير - 50
واحد فروش: عدد
462,000 
462,000 ﷼
113500
بوشن تعمير - 75
واحد فروش: عدد
588,000 
588,000 ﷼
115510
بوشن - 110
واحد فروش: عدد
1,180,000 
1,180,000 ﷼
116510
بوشن - 125
واحد فروش: عدد
1,989,000 
1,989,000 ﷼
28600
بوشن - 200
واحد فروش: عدد
4,032,000 
4,032,000 ﷼
111510
بوشن - 40
واحد فروش: عدد
360,000 
360,000 ﷼
112510
بوشن - 50
واحد فروش: عدد
462,000 
462,000 ﷼
113510
بوشن - 75
واحد فروش: عدد
588,000 
588,000 ﷼
115725
تبدیل كوتاه سوپردرین- 50 × 110
واحد فروش: عدد
701,000 
701,000 ﷼
113715
تبدیل كوتاه سوپردرین- 50 × 75
واحد فروش: عدد
477,000 
477,000 ﷼
115715
تبدیل كوتاه سوپردرین- 75 × 110
واحد فروش: عدد
752,000 
752,000 ﷼
116710
تبدیل سوپردرین- 110 × 125
واحد فروش: عدد
1,180,000 
1,180,000 ﷼
117710
تبدیل سوپردرین- 110 × 160
واحد فروش: عدد
2,620,000 
2,620,000 ﷼
117700
تبدیل سوپردرین- 125 × 160
واحد فروش: عدد
2,938,000 
2,938,000 ﷼
223700
تبديل 160*200
واحد فروش: عدد
استعلام قیمت
0 ﷼
112710
تبدیل سوپردرین- 40 × 50
واحد فروش: عدد
312,000 
312,000 ﷼
115720
تبدیل سوپردرین- 50 × 110
واحد فروش: عدد
770,000 
770,000 ﷼
113710
تبدیل سوپردرین- 50 × 75
واحد فروش: عدد
523,000 
523,000 ﷼
115710
تبدیل سوپردرین- 75 × 110
واحد فروش: عدد
822,000 
822,000 ﷼
880050
حلقه آب‌بندي - 110
واحد فروش: عدد
استعلام قیمت
0 ﷼
880070
حلقه آب‌بندی - 125
واحد فروش: عدد
319,000 
319,000 ﷼
880080
حلقه آب‌بندی - 160
واحد فروش: عدد
396,000 
396,000 ﷼
880100
حلقه آب‌بندی - 200
واحد فروش: عدد
559,000 
559,000 ﷼
880010
حلقه آب‌بندی - 40
واحد فروش: عدد
104,000 
104,000 ﷼
880020
حلقه آب‌بندي - 50
واحد فروش: عدد
استعلام قیمت
0 ﷼
880030
حلقه آب‌بندي - 75
واحد فروش: عدد
استعلام قیمت
0 ﷼
17320-I
درپوش - 110
واحد فروش: عدد
314,000 
314,000 ﷼
116620
درپوش - 125
واحد فروش: عدد
428,000 
428,000 ﷼
117620
درپوش - 160
واحد فروش: عدد
718,000 
718,000 ﷼
223620
درپوش 200
واحد فروش: عدد
1,628,000 
1,628,000 ﷼
111620
درپوش - 40
واحد فروش: عدد
81,000 
81,000 ﷼
17120-I
درپوش - 50
واحد فروش: عدد
113,000 
113,000 ﷼
113620
درپوش - 75
واحد فروش: عدد
223,000 
223,000 ﷼
111900
رابط لوله آهنی 40*40
واحد فروش: عدد
354,000 
354,000 ﷼
112910
رابط لوله آهنی 40*50
واحد فروش: عدد
354,000 
354,000 ﷼
112920
رابط لوله آهنی50*50
واحد فروش: عدد
376,000 
376,000 ﷼
115820
رابط لوله چدني - 110
واحد فروش: عدد
876,000 
876,000 ﷼
112820
رابط لوله چدنی - 50
واحد فروش: عدد
500,000 
500,000 ﷼
113820
رابط لوله چدني - 75
واحد فروش: عدد
588,000 
588,000 ﷼
18381-I
رايزر سيفون - 110
واحد فروش: عدد
1,762,000 
1,762,000 ﷼
18181-I
رايزر سيفون - 50
واحد فروش: عدد
524,000 
524,000 ﷼
112970
زانو رابط دوبل سيفون - 40 × 50 × 40
واحد فروش: عدد
890,000 
890,000 ﷼
112940
زانو رابط سيفون - 40 × 50
واحد فروش: عدد
354,000 
354,000 ﷼
112950
زانو رابط سيفون - 50 × 50
واحد فروش: عدد
354,000 
354,000 ﷼
111100
زانو 15 درجه سوپردرین - سایز 40
واحد فروش: عدد
301,000 
301,000 ﷼
115100
زانو 15 درجه سوپردرین - سایز 110
واحد فروش: عدد
1,437,000 
1,437,000 ﷼
116100
زانو 15 درجه سوپردرین - سایز 125
واحد فروش: عدد
2,330,000 
2,330,000 ﷼
117100
زانو 15 درجه سوپردرین - سایز 160
واحد فروش: عدد
4,799,000 
4,799,000 ﷼
112100
زانو 15 درجه سوپردرین - سایز 50
واحد فروش: عدد
392,000 
392,000 ﷼
113100
زانو 15 درجه سوپردرین - سایز 75
واحد فروش: عدد
697,000 
697,000 ﷼
115110
زانو 30 درجه سوپردرین - سایز 110
واحد فروش: عدد
1,437,000 
1,437,000 ﷼
116110
زانو 30 درجه سوپردرین - سایز 125
واحد فروش: عدد
2,330,000 
2,330,000 ﷼
117110
زانو 30 درجه سوپردرین - سایز 160
واحد فروش: عدد
4,799,000 
4,799,000 ﷼
111110
زانو 30 درجه سوپردرین - سایز 40
واحد فروش: عدد
301,000 
301,000 ﷼
112110
زانو 30 درجه سوپردرین - سایز 50
واحد فروش: عدد
392,000 
392,000 ﷼
113110
زانو 30 درجه سوپردرین - سایز 75
واحد فروش: عدد
697,000 
697,000 ﷼
223220
زانو 45 درجه سوپردرين - 200
واحد فروش: عدد
7,093,000 
7,093,000 ﷼
115120
زانو 45 درجه سوپردرین - سایز 110
واحد فروش: عدد
1,437,000 
1,437,000 ﷼
116120
زانو 45 درجه سوپردرین - سایز 125
واحد فروش: عدد
2,330,000 
2,330,000 ﷼
117120
زانو 45 درجه سوپردرین - سایز 160
واحد فروش: عدد
4,799,000 
4,799,000 ﷼
111120
زانو 45 درجه سوپردرین - سایز 40
واحد فروش: عدد
301,000 
301,000 ﷼
112120
زانو 45 درجه سوپردرین - سایز 50
واحد فروش: عدد
435,000 
435,000 ﷼
113120
زانو 45 درجه سوپردرین - سایز 75
واحد فروش: عدد
750,000 
750,000 ﷼
115130
زانو 67 درجه سوپردرین - سایز 110
واحد فروش: عدد
1,437,000 
1,437,000 ﷼
111130
زانو 67 درجه سوپردرین - سایز 40
واحد فروش: عدد
301,000 
301,000 ﷼
112130
زانو 67 درجه سوپردرین - سایز 50
واحد فروش: عدد
392,000 
392,000 ﷼
113130
زانو 67 درجه سوپردرین - سایز 75
واحد فروش: عدد
697,000 
697,000 ﷼
115140
زانو 87 درجه سوپردرین - سایز 110
واحد فروش: عدد
1,437,000 
1,437,000 ﷼
116140
زانو 87 درجه سوپردرین - سایز 125
واحد فروش: عدد
2,330,000 
2,330,000 ﷼
117140
زانو 87 درجه سوپردرین - سایز 160
واحد فروش: عدد
4,403,000 
4,403,000 ﷼
111140
زانو 87 درجه سوپردرین - سایز 40
واحد فروش: عدد
301,000 
301,000 ﷼
112140
زانو 87 درجه سوپردرین - سایز 50
واحد فروش: عدد
435,000 
435,000 ﷼
113140
زانو 87 درجه سوپردرین - سایز 75
واحد فروش: عدد
697,000 
697,000 ﷼
881025
ست آب‌بندي براي رابط لوله چدني - 110
واحد فروش: عدد
822,000 
822,000 ﷼
881005
ست آب‌بندي براي رابط لوله چدني - 50
واحد فروش: عدد
601,000 
601,000 ﷼
881015
ست آب‌بندي براي رابط لوله چدني - 75
واحد فروش: عدد
669,000 
669,000 ﷼
223600
سه راه بازديد 200
واحد فروش: عدد
20,138,000 
20,138,000 ﷼
223330
سه راه تبديل 45 درجه -110*200
واحد فروش: عدد
23,449,000 
23,449,000 ﷼
223300
سه راه 45 درجه 200
واحد فروش: عدد
23,700,000 
23,700,000 ﷼
115600
سه‌راه بازديد - 110
واحد فروش: عدد
2,216,000 
2,216,000 ﷼
116600
سه‌راه بازديد - 125
واحد فروش: عدد
4,506,000 
4,506,000 ﷼
117600
سه‌راه بازديد - 160
واحد فروش: عدد
7,094,000 
7,094,000 ﷼
112600
سه‌راه بازديد - 50
واحد فروش: عدد
1,580,000 
1,580,000 ﷼
113600
سه‌راه بازديد - 75
واحد فروش: عدد
1,635,000 
1,635,000 ﷼
116210
سه‌راه تبدیل 45 درجه - 110 × 125 سوپردرین
واحد فروش: عدد
3,439,000 
3,439,000 ﷼
117210
سه‌راه تبدیل 45 درجه - 110 × 160 سوپردرین
واحد فروش: عدد
8,686,000 
8,686,000 ﷼
112210
سه‌راه تبدیل 45 درجه - 40 × 50 سوپردرین
واحد فروش: عدد
700,000 
700,000 ﷼
115220
سه‌راه تبدیل 45 درجه - 50 × 110 سوپردرین
واحد فروش: عدد
1,740,000 
1,740,000 ﷼
113210
سه‌راه تبدیل 45 درجه - 50 × 75 سوپردرین
واحد فروش: عدد
1,099,000 
1,099,000 ﷼
115210
سه‌راه تبدیل 45 درجه - 75 × 110 سوپردرین
واحد فروش: عدد
1,799,000 
1,799,000 ﷼
112310
سه‌راه تبدیل 67 درجه - 40 × 50 سوپردرین
واحد فروش: عدد
700,000 
700,000 ﷼
115320
سه‌راه تبدیل 67 درجه - 50 × 110 سوپردرین
واحد فروش: عدد
1,722,000 
1,722,000 ﷼
113310
سه‌راه تبدیل 67 درجه - 50 × 75 سوپردرین
واحد فروش: عدد
1,099,000 
1,099,000 ﷼
115310
سه‌راه تبدیل 67 درجه - 75 × 110 سوپردرین
واحد فروش: عدد
1,787,000 
1,787,000 ﷼
116410
سه‌راه تبدیل 87 درجه - 110 × 125 سوپردرین
واحد فروش: عدد
3,439,000 
3,439,000 ﷼
117410
سه‌راه تبدیل 87 درجه - 110 × 160 سوپردرین
واحد فروش: عدد
8,507,000 
8,507,000 ﷼
112410
سه‌راه تبدیل 87 درجه - 40 × 50 سوپردرین
واحد فروش: عدد
700,000 
700,000 ﷼
115420
سه‌راه تبدیل 87 درجه - 50 × 110 سوپردرین
واحد فروش: عدد
1,722,000 
1,722,000 ﷼
113410
سه‌راه تبدیل 87 درجه - 50 × 75 سوپردرین
واحد فروش: عدد
1,099,000 
1,099,000 ﷼
115410
سه‌راه تبدیل 87 درجه - 75 × 110 سوپردرین
واحد فروش: عدد
1,787,000 
1,787,000 ﷼
223310
سه‌راه تبدیل 45 درجه - 160*200
واحد فروش: عدد
استعلام قیمت
0 ﷼
115200
سه‌راه 45 درجه - 110 سوپردرین
واحد فروش: عدد
2,216,000 
2,216,000 ﷼
116200
سه‌راه 45 درجه - 125 سوپردرین
واحد فروش: عدد
5,956,000 
5,956,000 ﷼
117200
سه‌راه 45 درجه - 160 سوپردرین
واحد فروش: عدد
8,464,000 
8,464,000 ﷼
111200
سه‌راه 45 درجه - 40 سوپردرین
واحد فروش: عدد
477,000 
477,000 ﷼
112200
سه‌راه 45 درجه - 50 سوپردرین
واحد فروش: عدد
670,000 
670,000 ﷼
113200
سه‌راه 45 درجه - 75 سوپردرین
واحد فروش: عدد
1,076,000 
1,076,000 ﷼
115300
سه‌راه 67 درجه - 110 سوپردرین
واحد فروش: عدد
2,216,000 
2,216,000 ﷼
111300
سه‌راه 67 درجه - 40 سوپردرین
واحد فروش: عدد
477,000 
477,000 ﷼
112300
سه‌راه 67 درجه - 50 سوپردرین
واحد فروش: عدد
670,000 
670,000 ﷼
113300
سه‌راه 67 درجه - 75 سوپردرین
واحد فروش: عدد
1,076,000 
1,076,000 ﷼
115400
سه‌راه 87 درجه - 110 سوپردرین
واحد فروش: عدد
2,216,000 
2,216,000 ﷼
116400
سه‌راه 87 درجه - 125 سوپردرین
واحد فروش: عدد
5,956,000 
5,956,000 ﷼
117400
سه‌راه 87 درجه - 160 سوپردرین
واحد فروش: عدد
7,799,000 
7,799,000 ﷼
111400
سه‌راه 87 درجه - 40 سوپردرین
واحد فروش: عدد
477,000 
477,000 ﷼
112400
سه‌راه 87 درجه - 50 سوپردرین
واحد فروش: عدد
670,000 
670,000 ﷼
113400
سه‌راه 87 درجه - 75 سوپردرین
واحد فروش: عدد
1,076,000 
1,076,000 ﷼
115800
سوكت بلند - 110
واحد فروش: عدد
1,185,000 
1,185,000 ﷼
111800
سوكت بلند - 40
واحد فروش: عدد
846,000 
846,000 ﷼
112800
سوكت بلند - 50
واحد فروش: عدد
876,000 
876,000 ﷼
113800
سوكت بلند - 75
واحد فروش: عدد
977,000 
977,000 ﷼
115810
سوكت رابط - 110
واحد فروش: عدد
1,932,000 
1,932,000 ﷼
112810
سوكت رابط - 50
واحد فروش: عدد
951,000 
951,000 ﷼
113810
سوكت رابط - 75
واحد فروش: عدد
1,335,000 
1,335,000 ﷼
SDE90101
سوپردرین الکترو مدل A2
واحد فروش: دستگاه
استعلام قیمت
0 ﷼
SDE90102
سوپردرین الکترو مدل A3
واحد فروش: دستگاه
استعلام قیمت
0 ﷼
SDE90301
سوپردرین الکترو مدل C
واحد فروش: دستگاه
استعلام قیمت
0 ﷼
SDE90302
سوپردرین الکترو مدل CP
واحد فروش: دستگاه
439,924,000 
439,924,000 ﷼
SDE90203
سوپردرین الکترو مدل D
واحد فروش: دستگاه
استعلام قیمت
0 ﷼
SDE90201
سوپردرین الکترو مدل P
واحد فروش: دستگاه
270,396,000 
270,396,000 ﷼
SDE90202
سوپردرین الکترو مدل S
واحد فروش: دستگاه
استعلام قیمت
0 ﷼
18371-I
سيفون يك‌تكه - 110
واحد فروش: عدد
4,061,000 
4,061,000 ﷼
18171-I
سيفون يك‌تكه - 50
واحد فروش: عدد
1,145,000 
1,145,000 ﷼
18271-I
سيفون يك‌تكه - 75
واحد فروش: عدد
1,577,000 
1,577,000 ﷼
18372-I
سيفون يک تکه سوپردرين - 110 با موفه بلند 125
واحد فروش: عدد
5,831,000 
5,831,000 ﷼
18172-I
سيفون يک تکه سوپردرين - 50 با موفه 75
واحد فروش: عدد
1,491,000 
1,491,000 ﷼
18272-I
سيفون يک تکه سوپردرين - 75 با موفه 75
واحد فروش: عدد
2,095,000