بازنشانی

نمایش 1 - 247 مورد از 247 کالا

صفحه 1 از 1

کد کالا نام کالا قیمت واحد تعداد قیمت نهایی خرید
881535
بست سوکت 110
واحد فروش: عدد
4,278,000 
4,278,000 ﷼
881540
بست سوکت 125
واحد فروش: عدد
6,041,000 
6,041,000 ﷼
881550
بست سوکت 160
واحد فروش: عدد
8,888,000 
8,888,000 ﷼
881500
بست سوکت 50
واحد فروش: عدد
3,741,000 
3,741,000 ﷼
881510
بست سوکت 75
واحد فروش: عدد
4,182,000 
4,182,000 ﷼
115500
بوشن تعمير - 110
واحد فروش: عدد
1,124,000 
1,124,000 ﷼
116500
بوشن تعمير - 125
واحد فروش: عدد
1,843,000 
1,843,000 ﷼
117500
بوشن تعمير - 160
واحد فروش: عدد
2,995,000 
2,995,000 ﷼
111500
بوشن تعمير - 40
واحد فروش: عدد
343,000 
343,000 ﷼
112500
بوشن تعمير - 50
واحد فروش: عدد
440,000 
440,000 ﷼
113500
بوشن تعمير - 75
واحد فروش: عدد
560,000 
560,000 ﷼
115510
بوشن - 110
واحد فروش: عدد
1,124,000 
1,124,000 ﷼
116510
بوشن - 125
واحد فروش: عدد
1,894,000 
1,894,000 ﷼
28600
بوشن - 200
واحد فروش: عدد
3,840,000 
3,840,000 ﷼
111510
بوشن - 40
واحد فروش: عدد
343,000 
343,000 ﷼
112510
بوشن - 50
واحد فروش: عدد
440,000 
440,000 ﷼
113510
بوشن - 75
واحد فروش: عدد
560,000 
560,000 ﷼
115725
تبدیل كوتاه - 50 × 110
واحد فروش: عدد
668,000 
668,000 ﷼
113715
تبدیل كوتاه - 50 × 75
واحد فروش: عدد
454,000 
454,000 ﷼
115715
تبدیل كوتاه - 75 × 110
واحد فروش: عدد
716,000 
716,000 ﷼
116710
تبدیل - 110 × 125
واحد فروش: عدد
1,124,000 
1,124,000 ﷼
117710
تبدیل - 110 × 160
واحد فروش: عدد
2,495,000 
2,495,000 ﷼
117700
تبدیل - 125 × 160
واحد فروش: عدد
2,798,000 
2,798,000 ﷼
223700
تبديل 160*200
واحد فروش: عدد
6,196,000 
6,196,000 ﷼
112710
تبدیل - 40 × 50
واحد فروش: عدد
297,000 
297,000 ﷼
115720
تبدیل - 50 × 110
واحد فروش: عدد
733,000 
733,000 ﷼
113710
تبدیل - 50 × 75
واحد فروش: عدد
498,000 
498,000 ﷼
115710
تبدیل - 75 × 110
واحد فروش: عدد
783,000 
783,000 ﷼
880050
حلقه آب‌بندي - 110
واحد فروش: عدد
0 ﷼
880070
حلقه آب‌بندی - 125
واحد فروش: عدد
304,000 
304,000 ﷼
880080
حلقه آب‌بندی - 160
واحد فروش: عدد
377,000 
377,000 ﷼
880100
حلقه آب‌بندی - 200
واحد فروش: عدد
532,000 
532,000 ﷼
880010
حلقه آب‌بندی - 40
واحد فروش: عدد
99,000 
99,000 ﷼
880020
حلقه آب‌بندي - 50
واحد فروش: عدد
0 ﷼
880030
حلقه آب‌بندي - 75
واحد فروش: عدد
0 ﷼
17320-I
درپوش - 110
واحد فروش: عدد
299,000 
299,000 ﷼
116620
درپوش - 125
واحد فروش: عدد
408,000 
408,000 ﷼
117620
درپوش - 160
واحد فروش: عدد
684,000 
684,000 ﷼
223620
درپوش 200
واحد فروش: عدد
1,550,000 
1,550,000 ﷼
111620
درپوش - 40
واحد فروش: عدد
77,000 
77,000 ﷼
17120-I
درپوش - 50
واحد فروش: عدد
108,000 
108,000 ﷼
113620
درپوش - 75
واحد فروش: عدد
212,000 
212,000 ﷼
111900
رابط لوله آهنی 40*40
واحد فروش: عدد
337,000 
337,000 ﷼
112910
رابط لوله آهنی 40*50
واحد فروش: عدد
337,000 
337,000 ﷼
112920
رابط لوله آهنی50*50
واحد فروش: عدد
358,000 
358,000 ﷼
115820
رابط لوله چدني - 110
واحد فروش: عدد
834,000 
834,000 ﷼
112820
رابط لوله چدنی - 50
واحد فروش: عدد
476,000 
476,000 ﷼
113820
رابط لوله چدني - 75
واحد فروش: عدد
560,000 
560,000 ﷼
18381-I
رايزر سيفون - 110
واحد فروش: عدد
1,678,000 
1,678,000 ﷼
18181-I
رايزر سيفون - 50
واحد فروش: عدد
499,000 
499,000 ﷼
112970
زانو رابط دوبل سيفون - 40 × 50 × 40
واحد فروش: عدد
848,000 
848,000 ﷼
112940
زانو رابط سيفون - 40 × 50
واحد فروش: عدد
337,000 
337,000 ﷼
112950
زانو رابط سيفون - 50 × 50
واحد فروش: عدد
337,000 
337,000 ﷼
111100
زانو 15 درجه - 40
واحد فروش: عدد
263,000 
263,000 ﷼
115100
زانو 15 درجه - 110
واحد فروش: عدد
1,255,000 
1,255,000 ﷼
116100
زانو 15 درجه - 125
واحد فروش: عدد
2,036,000 
2,036,000 ﷼
117100
زانو 15 درجه - 160
واحد فروش: عدد
4,193,000 
4,193,000 ﷼
112100
زانو 15 درجه - 50
واحد فروش: عدد
343,000 
343,000 ﷼
113100
زانو 15 درجه - 75
واحد فروش: عدد
609,000 
609,000 ﷼
115110
زانو 30 درجه - 110
واحد فروش: عدد
1,255,000 
1,255,000 ﷼
116110
زانو 30 درجه - 125
واحد فروش: عدد
2,036,000 
2,036,000 ﷼
117110
زانو 30 درجه - 160
واحد فروش: عدد
4,193,000 
4,193,000 ﷼
111110
زانو 30 درجه - 40
واحد فروش: عدد
263,000 
263,000 ﷼
112110
زانو 30 درجه - 50
واحد فروش: عدد
343,000 
343,000 ﷼
113110
زانو 30 درجه - 75
واحد فروش: عدد
609,000 
609,000 ﷼
223220
زانو 45 درجه سوپردرين - 200
واحد فروش: عدد
6,755,000 
6,755,000 ﷼
115120
زانو 45 درجه - 110
واحد فروش: عدد
1,255,000 
1,255,000 ﷼
116120
زانو 45 درجه - 125
واحد فروش: عدد
2,036,000 
2,036,000 ﷼
117120
زانو 45 درجه - 160
واحد فروش: عدد
4,193,000 
4,193,000 ﷼
111120
زانو 45 درجه - 40
واحد فروش: عدد
263,000 
263,000 ﷼
112120
زانو 45 درجه - 50
واحد فروش: عدد
380,000 
380,000 ﷼
113120
زانو 45 درجه - 75
واحد فروش: عدد
655,000 
655,000 ﷼
115130
زانو 67 درجه - 110
واحد فروش: عدد
1,255,000 
1,255,000 ﷼
111130
زانو 67 درجه - 40
واحد فروش: عدد
263,000 
263,000 ﷼
112130
زانو 67 درجه - 50
واحد فروش: عدد
343,000 
343,000 ﷼
113130
زانو 67 درجه - 75
واحد فروش: عدد
609,000 
609,000 ﷼
115140
زانو 87 درجه - 110
واحد فروش: عدد
1,255,000 
1,255,000 ﷼
116140
زانو 87 درجه - 125
واحد فروش: عدد
2,036,000 
2,036,000 ﷼
117140
زانو 87 درجه - 160
واحد فروش: عدد
4,193,000 
4,193,000 ﷼
111140
زانو 87 درجه - 40
واحد فروش: عدد
263,000 
263,000 ﷼
112140
زانو 87 درجه - 50
واحد فروش: عدد
380,000 
380,000 ﷼
113140
زانو 87 درجه - 75
واحد فروش: عدد
609,000 
609,000 ﷼
881025
ست آب‌بندي براي رابط لوله چدني - 110
واحد فروش: عدد
783,000 
783,000 ﷼
881005
ست آب‌بندي براي رابط لوله چدني - 50
واحد فروش: عدد
572,000 
572,000 ﷼
881015
ست آب‌بندي براي رابط لوله چدني - 75
واحد فروش: عدد
637,000 
637,000 ﷼
223600
سه راه بازديد 200
واحد فروش: عدد
19,179,000 
19,179,000 ﷼
223330
سه راه تبديل 45 درجه -110*200
واحد فروش: عدد
22,332,000 
22,332,000 ﷼
223300
سه راه 45 درجه 200
واحد فروش: عدد
22,571,000 
22,571,000 ﷼
115600
سه‌راه بازديد - 110
واحد فروش: عدد
2,110,000 
2,110,000 ﷼
116600
سه‌راه بازديد - 125
واحد فروش: عدد
4,291,000 
4,291,000 ﷼
117600
سه‌راه بازديد - 160
واحد فروش: عدد
6,756,000 
6,756,000 ﷼
112600
سه‌راه بازديد - 50
واحد فروش: عدد
1,505,000 
1,505,000 ﷼
113600
سه‌راه بازديد - 75
واحد فروش: عدد
1,557,000 
1,557,000 ﷼
116210
سه‌راه تبدیل 45 درجه - 110 × 125
واحد فروش: عدد
3,275,000 
3,275,000 ﷼
117210
سه‌راه تبدیل 45 درجه - 110 × 160
واحد فروش: عدد
8,272,000 
8,272,000 ﷼
112210
سه‌راه تبدیل 45 درجه - 40 × 50
واحد فروش: عدد
667,000 
667,000 ﷼
115220
سه‌راه تبدیل 45 درجه - 50 × 110
واحد فروش: عدد
1,657,000 
1,657,000 ﷼
113210
سه‌راه تبدیل 45 درجه - 50 × 75
واحد فروش: عدد
1,047,000 
1,047,000 ﷼
115210
سه‌راه تبدیل 45 درجه - 75 × 110
واحد فروش: عدد
1,713,000 
1,713,000 ﷼
112310
سه‌راه تبدیل 67 درجه - 40 × 50
واحد فروش: عدد
667,000 
667,000 ﷼
115320
سه‌راه تبدیل 67 درجه - 50 × 110
واحد فروش: عدد
1,640,000 
1,640,000 ﷼
113310
سه‌راه تبدیل 67 درجه - 50 × 75
واحد فروش: عدد
1,047,000 
1,047,000 ﷼
115310
سه‌راه تبدیل 67 درجه - 75 × 110
واحد فروش: عدد
1,702,000 
1,702,000 ﷼
116410
سه‌راه تبدیل 87 درجه - 110 × 125
واحد فروش: عدد
3,275,000 
3,275,000 ﷼
117410
سه‌راه تبدیل 87 درجه - 110 × 160
واحد فروش: عدد
8,102,000 
8,102,000 ﷼
112410
سه‌راه تبدیل 87 درجه - 40 × 50
واحد فروش: عدد
667,000 
667,000 ﷼
115420
سه‌راه تبدیل 87 درجه - 50 × 110
واحد فروش: عدد
1,640,000 
1,640,000 ﷼
113410
سه‌راه تبدیل 87 درجه - 50 × 75
واحد فروش: عدد
1,047,000 
1,047,000 ﷼
115410
سه‌راه تبدیل 87 درجه - 75 × 110
واحد فروش: عدد
1,702,000 
1,702,000 ﷼
223310
سه‌راه تبدیل 45 درجه - 160*200
واحد فروش: عدد
23,940,000 
23,940,000 ﷼
115200
سه‌راه 45 درجه - 110
واحد فروش: عدد
2,110,000 
2,110,000 ﷼
116200
سه‌راه 45 درجه - 125
واحد فروش: عدد
5,672,000 
5,672,000 ﷼
117200
سه‌راه 45 درجه - 160
واحد فروش: عدد
8,061,000 
8,061,000 ﷼
111200
سه‌راه 45 درجه - 40
واحد فروش: عدد
454,000 
454,000 ﷼
112200
سه‌راه 45 درجه - 50
واحد فروش: عدد
638,000 
638,000 ﷼
113200
سه‌راه 45 درجه - 75
واحد فروش: عدد
1,025,000 
1,025,000 ﷼
115300
سه‌راه 67 درجه - 110
واحد فروش: عدد
2,110,000 
2,110,000 ﷼
111300
سه‌راه 67 درجه - 40
واحد فروش: عدد
454,000 
454,000 ﷼
112300
سه‌راه 67 درجه - 50
واحد فروش: عدد
638,000 
638,000 ﷼
113300
سه‌راه 67 درجه - 75
واحد فروش: عدد
1,025,000 
1,025,000 ﷼
115400
سه‌راه 87 درجه - 110
واحد فروش: عدد
2,110,000 
2,110,000 ﷼
116400
سه‌راه 87 درجه - 125
واحد فروش: عدد
5,672,000 
5,672,000 ﷼
117400
سه‌راه 87 درجه - 160
واحد فروش: عدد
7,428,000 
7,428,000 ﷼
111400
سه‌راه 87 درجه - 40
واحد فروش: عدد
454,000 
454,000 ﷼
112400
سه‌راه 87 درجه - 50
واحد فروش: عدد
638,000 
638,000 ﷼
113400
سه‌راه 87 درجه - 75
واحد فروش: عدد
1,025,000 
1,025,000 ﷼
115800
سوكت بلند - 110
واحد فروش: عدد
1,129,000 
1,129,000 ﷼
111800
سوكت بلند - 40
واحد فروش: عدد
806,000 
806,000 ﷼
112800
سوكت بلند - 50
واحد فروش: عدد
834,000 
834,000 ﷼
113800
سوكت بلند - 75
واحد فروش: عدد
930,000 
930,000 ﷼
115810
سوكت رابط - 110
واحد فروش: عدد
1,840,000 
1,840,000 ﷼
112810
سوكت رابط - 50
واحد فروش: عدد
906,000 
906,000 ﷼
113810
سوكت رابط - 75
واحد فروش: عدد
1,271,000 
1,271,000 ﷼
SDE90101
سوپردرین الکترو مدل A2
واحد فروش: دستگاه
224,390,000 
224,390,000 ﷼
SDE90102
سوپردرین الکترو مدل A3
واحد فروش: دستگاه
243,414,000 
243,414,000 ﷼
SDE90301
سوپردرین الکترو مدل C
واحد فروش: دستگاه
327,007,000 
327,007,000 ﷼
SDE90302
سوپردرین الکترو مدل CP
واحد فروش: دستگاه
418,975,000 
418,975,000 ﷼
SDE90203
سوپردرین الکترو مدل D
واحد فروش: دستگاه
144,296,000 
144,296,000 ﷼
SDE90201
سوپردرین الکترو مدل P
واحد فروش: دستگاه
257,520,000 
257,520,000 ﷼
SDE90202
سوپردرین الکترو مدل S
واحد فروش: دستگاه
186,498,000 
186,498,000 ﷼
18371-I
سيفون يك‌تكه - 110
واحد فروش: عدد