بازنشانی

نمایش 1 - 247 مورد از 247 کالا

صفحه 1 از 1

کد کالا نام کالا قیمت واحد تعداد قیمت نهایی خرید
881535
بست سوکت 110
واحد فروش: عدد
3,535,000 
3,535,000 ﷼
881540
بست سوکت 125
واحد فروش: عدد
4,993,000 
4,993,000 ﷼
881550
بست سوکت 160
واحد فروش: عدد
7,345,000 
7,345,000 ﷼
881500
بست سوکت 50
واحد فروش: عدد
3,092,000 
3,092,000 ﷼
881510
بست سوکت 75
واحد فروش: عدد
3,456,000 
3,456,000 ﷼
115500
بوشن تعمير - 110
واحد فروش: عدد
929,000 
929,000 ﷼
116500
بوشن تعمير - 125
واحد فروش: عدد
1,523,000 
1,523,000 ﷼
117500
بوشن تعمير - 160
واحد فروش: عدد
2,475,000 
2,475,000 ﷼
111500
بوشن تعمير - 40
واحد فروش: عدد
284,000 
284,000 ﷼
112500
بوشن تعمير - 50
واحد فروش: عدد
364,000 
364,000 ﷼
113500
بوشن تعمير - 75
واحد فروش: عدد
463,000 
463,000 ﷼
115510
بوشن - 110
واحد فروش: عدد
929,000 
929,000 ﷼
116510
بوشن - 125
واحد فروش: عدد
1,565,000 
1,565,000 ﷼
28600
بوشن - 200
واحد فروش: عدد
3,174,000 
3,174,000 ﷼
111510
بوشن - 40
واحد فروش: عدد
284,000 
284,000 ﷼
112510
بوشن - 50
واحد فروش: عدد
364,000 
364,000 ﷼
113510
بوشن - 75
واحد فروش: عدد
463,000 
463,000 ﷼
115725
تبدیل كوتاه - 50 × 110
واحد فروش: عدد
552,000 
552,000 ﷼
113715
تبدیل كوتاه - 50 × 75
واحد فروش: عدد
375,000 
375,000 ﷼
115715
تبدیل كوتاه - 75 × 110
واحد فروش: عدد
592,000 
592,000 ﷼
116710
تبدیل - 110 × 125
واحد فروش: عدد
929,000 
929,000 ﷼
117710
تبدیل - 110 × 160
واحد فروش: عدد
2,062,000 
2,062,000 ﷼
117700
تبدیل - 125 × 160
واحد فروش: عدد
2,313,000 
2,313,000 ﷼
223700
تبديل 160*200
واحد فروش: عدد
5,121,000 
5,121,000 ﷼
112710
تبدیل - 40 × 50
واحد فروش: عدد
245,000 
245,000 ﷼
115720
تبدیل - 50 × 110
واحد فروش: عدد
605,000 
605,000 ﷼
113710
تبدیل - 50 × 75
واحد فروش: عدد
412,000 
412,000 ﷼
115710
تبدیل - 75 × 110
واحد فروش: عدد
647,000 
647,000 ﷼
880050
حلقه آب‌بندي - 110
واحد فروش: عدد
استعلام
0 ﷼
880070
حلقه آب‌بندي - 125
واحد فروش: عدد
251,000 
251,000 ﷼
880080
حلقه آب‌بندي - 160
واحد فروش: عدد
312,000 
312,000 ﷼
880100
حلقه آب‌بندي - 200
واحد فروش: عدد
440,000 
440,000 ﷼
880010
حلقه آب‌بندي - 40
واحد فروش: عدد
82,000 
82,000 ﷼
880020
حلقه آب‌بندي - 50
واحد فروش: عدد
استعلام
0 ﷼
880030
حلقه آب‌بندي - 75
واحد فروش: عدد
استعلام
0 ﷼
17320-I
درپوش - 110
واحد فروش: عدد
247,000 
247,000 ﷼
116620
درپوش - 125
واحد فروش: عدد
337,000 
337,000 ﷼
117620
درپوش - 160
واحد فروش: عدد
565,000 
565,000 ﷼
223620
درپوش 200
واحد فروش: عدد
1,281,000 
1,281,000 ﷼
111620
درپوش - 40
واحد فروش: عدد
64,000 
64,000 ﷼
17120-I
درپوش - 50
واحد فروش: عدد
89,000 
89,000 ﷼
113620
درپوش - 75
واحد فروش: عدد
175,000 
175,000 ﷼
111900
رابط لوله آهنی 40*40
واحد فروش: عدد
278,000 
278,000 ﷼
112910
رابط لوله آهنی 40*50
واحد فروش: عدد
278,000 
278,000 ﷼
112920
رابط لوله آهنی50*50
واحد فروش: عدد
295,000 
295,000 ﷼
115820
رابط لوله چدني - 110
واحد فروش: عدد
689,000 
689,000 ﷼
112820
رابط لوله چدني - 50
واحد فروش: عدد
394,000 
394,000 ﷼
113820
رابط لوله چدني - 75
واحد فروش: عدد
463,000 
463,000 ﷼
18381-I
رايزر سيفون - 110
واحد فروش: عدد
1,386,000 
1,386,000 ﷼
18181-I
رايزر سيفون - 50
واحد فروش: عدد
413,000 
413,000 ﷼
112970
زانو رابط دوبل سيفون - 40 × 50 × 40
واحد فروش: عدد
701,000 
701,000 ﷼
112940
زانو رابط سيفون - 40 × 50
واحد فروش: عدد
278,000 
278,000 ﷼
112950
زانو رابط سيفون - 50 × 50
واحد فروش: عدد
278,000 
278,000 ﷼
111100
زانو 15 درجه - 40
واحد فروش: عدد
217,000 
217,000 ﷼
115100
زانو 15 درجه - 110
واحد فروش: عدد
1,037,000 
1,037,000 ﷼
116100
زانو 15 درجه - 125
واحد فروش: عدد
1,683,000 
1,683,000 ﷼
117100
زانو 15 درجه - 160
واحد فروش: عدد
3,465,000 
3,465,000 ﷼
112100
زانو 15 درجه - 50
واحد فروش: عدد
284,000 
284,000 ﷼
113100
زانو 15 درجه - 75
واحد فروش: عدد
504,000 
504,000 ﷼
115110
زانو 30 درجه - 110
واحد فروش: عدد
1,037,000 
1,037,000 ﷼
116110
زانو 30 درجه - 125
واحد فروش: عدد
1,683,000 
1,683,000 ﷼
117110
زانو 30 درجه - 160
واحد فروش: عدد
3,465,000 
3,465,000 ﷼
111110
زانو 30 درجه - 40
واحد فروش: عدد
217,000 
217,000 ﷼
112110
زانو 30 درجه - 50
واحد فروش: عدد
284,000 
284,000 ﷼
113110
زانو 30 درجه - 75
واحد فروش: عدد
504,000 
504,000 ﷼
223220
زانو 45 درجه سوپردرين - 200
واحد فروش: عدد
5,583,000 
5,583,000 ﷼
115120
زانو 45 درجه - 110
واحد فروش: عدد
1,037,000 
1,037,000 ﷼
116120
زانو 45 درجه - 125
واحد فروش: عدد
1,683,000 
1,683,000 ﷼
117120
زانو 45 درجه - 160
واحد فروش: عدد
3,465,000 
3,465,000 ﷼
111120
زانو 45 درجه - 40
واحد فروش: عدد
217,000 
217,000 ﷼
112120
زانو 45 درجه - 50
واحد فروش: عدد
314,000 
314,000 ﷼
113120
زانو 45 درجه - 75
واحد فروش: عدد
541,000 
541,000 ﷼
115130
زانو 67 درجه - 110
واحد فروش: عدد
1,037,000 
1,037,000 ﷼
111130
زانو 67 درجه - 40
واحد فروش: عدد
217,000 
217,000 ﷼
112130
زانو 67 درجه - 50
واحد فروش: عدد
284,000 
284,000 ﷼
113130
زانو 67 درجه - 75
واحد فروش: عدد
504,000 
504,000 ﷼
115140
زانو 87 درجه - 110
واحد فروش: عدد
1,037,000 
1,037,000 ﷼
116140
زانو 87 درجه - 125
واحد فروش: عدد
1,683,000 
1,683,000 ﷼
117140
زانو 87 درجه - 160
واحد فروش: عدد
3,465,000 
3,465,000 ﷼
111140
زانو 87 درجه - 40
واحد فروش: عدد
217,000 
217,000 ﷼
112140
زانو 87 درجه - 50
واحد فروش: عدد
314,000 
314,000 ﷼
113140
زانو 87 درجه - 75
واحد فروش: عدد
504,000 
504,000 ﷼
881025
ست آب‌بندي براي رابط لوله چدني - 110
واحد فروش: عدد
647,000 
647,000 ﷼
881005
ست آب‌بندي براي رابط لوله چدني - 50
واحد فروش: عدد
473,000 
473,000 ﷼
881015
ست آب‌بندي براي رابط لوله چدني - 75
واحد فروش: عدد
526,000 
526,000 ﷼
223600
سه راه بازديد 200
واحد فروش: عدد
15,850,000 
15,850,000 ﷼
223330
سه راه تبديل 45 درجه -110*200
واحد فروش: عدد
18,456,000 
18,456,000 ﷼
223300
سه راه 45 درجه 200
واحد فروش: عدد
18,654,000 
18,654,000 ﷼
115600
سه‌راه بازديد - 110
واحد فروش: عدد
1,744,000 
1,744,000 ﷼
116600
سه‌راه بازديد - 125
واحد فروش: عدد
3,546,000 
3,546,000 ﷼
117600
سه‌راه بازديد - 160
واحد فروش: عدد
5,584,000 
5,584,000 ﷼
112600
سه‌راه بازديد - 50
واحد فروش: عدد
1,244,000 
1,244,000 ﷼
113600
سه‌راه بازديد - 75
واحد فروش: عدد
1,286,000 
1,286,000 ﷼
116210
سه‌راه تبدیل 45 درجه - 110 × 125
واحد فروش: عدد
2,706,000 
2,706,000 ﷼
117210
سه‌راه تبدیل 45 درجه - 110 × 160
واحد فروش: عدد
6,836,000 
6,836,000 ﷼
112210
سه‌راه تبدیل 45 درجه - 40 × 50
واحد فروش: عدد
551,000 
551,000 ﷼
115220
سه‌راه تبدیل 45 درجه - 50 × 110
واحد فروش: عدد
1,369,000 
1,369,000 ﷼
113210
سه‌راه تبدیل 45 درجه - 50 × 75
واحد فروش: عدد
865,000 
865,000 ﷼
115210
سه‌راه تبدیل 45 درجه - 75 × 110
واحد فروش: عدد
1,415,000 
1,415,000 ﷼
112310
سه‌راه تبدیل 67 درجه - 40 × 50
واحد فروش: عدد
551,000 
551,000 ﷼
115320
سه‌راه تبدیل 67 درجه - 50 × 110
واحد فروش: عدد
1,355,000 
1,355,000 ﷼
113310
سه‌راه تبدیل 67 درجه - 50 × 75
واحد فروش: عدد
865,000 
865,000 ﷼
115310
سه‌راه تبدیل 67 درجه - 75 × 110
واحد فروش: عدد
1,406,000 
1,406,000 ﷼
116410
سه‌راه تبدیل 87 درجه - 110 × 125
واحد فروش: عدد
2,706,000 
2,706,000 ﷼
117410
سه‌راه تبدیل 87 درجه - 110 × 160
واحد فروش: عدد
6,695,000 
6,695,000 ﷼
112410
سه‌راه تبدیل 87 درجه - 40 × 50
واحد فروش: عدد
551,000 
551,000 ﷼
115420
سه‌راه تبدیل 87 درجه - 50 × 110
واحد فروش: عدد
1,355,000 
1,355,000 ﷼
113410
سه‌راه تبدیل 87 درجه - 50 × 75
واحد فروش: عدد
865,000 
865,000 ﷼
115410
سه‌راه تبدیل 87 درجه - 75 × 110
واحد فروش: عدد
1,406,000 
1,406,000 ﷼
223310
سه‌راه تبدیل 45 درجه - 160*200
واحد فروش: عدد
19,785,000 
19,785,000 ﷼
115200
سه‌راه 45 درجه - 110
واحد فروش: عدد
1,744,000 
1,744,000 ﷼
116200
سه‌راه 45 درجه - 125
واحد فروش: عدد
4,687,000 
4,687,000 ﷼
117200
سه‌راه 45 درجه - 160
واحد فروش: عدد
6,662,000 
6,662,000 ﷼
111200
سه‌راه 45 درجه - 40
واحد فروش: عدد
375,000 
375,000 ﷼
112200
سه‌راه 45 درجه - 50
واحد فروش: عدد
527,000 
527,000 ﷼
113200
سه‌راه 45 درجه - 75
واحد فروش: عدد
847,000 
847,000 ﷼
115300
سه‌راه 67 درجه - 110
واحد فروش: عدد
1,744,000 
1,744,000 ﷼
111300
سه‌راه 67 درجه - 40
واحد فروش: عدد
375,000 
375,000 ﷼
112300
سه‌راه 67 درجه - 50
واحد فروش: عدد
527,000 
527,000 ﷼
113300
سه‌راه 67 درجه - 75
واحد فروش: عدد
847,000 
847,000 ﷼
115400
سه‌راه 87 درجه - 110
واحد فروش: عدد
1,744,000 
1,744,000 ﷼
116400
سه‌راه 87 درجه - 125
واحد فروش: عدد
4,687,000 
4,687,000 ﷼
117400
سه‌راه 87 درجه - 160
واحد فروش: عدد
6,139,000 
6,139,000 ﷼
111400
سه‌راه 87 درجه - 40
واحد فروش: عدد
375,000 
375,000 ﷼
112400
سه‌راه 87 درجه - 50
واحد فروش: عدد
527,000 
527,000 ﷼
113400
سه‌راه 87 درجه - 75
واحد فروش: عدد
847,000 
847,000 ﷼
115800
سوكت بلند - 110
واحد فروش: عدد
933,000 
933,000 ﷼
111800
سوكت بلند - 40
واحد فروش: عدد
666,000 
666,000 ﷼
112800
سوكت بلند - 50
واحد فروش: عدد
689,000 
689,000 ﷼
113800
سوكت بلند - 75
واحد فروش: عدد
768,000 
768,000 ﷼
115810
سوكت رابط - 110
واحد فروش: عدد
1,521,000 
1,521,000 ﷼
112810
سوكت رابط - 50
واحد فروش: عدد
749,000 
749,000 ﷼
113810
سوكت رابط - 75
واحد فروش: عدد
1,050,000 
1,050,000 ﷼
SDE90101
سوپردرین الکترو مدل A2
واحد فروش: دستگاه
185,446,000 
185,446,000 ﷼
SDE90102
سوپردرین الکترو مدل A3
واحد فروش: دستگاه
201,168,000 
201,168,000 ﷼
SDE90301
سوپردرین الکترو مدل C
واحد فروش: دستگاه
270,254,000 
270,254,000 ﷼
SDE90302
سوپردرین الکترو مدل CP
واحد فروش: دستگاه
346,260,000 
346,260,000 ﷼
SDE90203
سوپردرین الکترو مدل D
واحد فروش: دستگاه
119,253,000 
119,253,000 ﷼
SDE90201
سوپردرین الکترو مدل P
واحد فروش: دستگاه
212,826,000 
212,826,000 ﷼
SDE90202
سوپردرین الکترو مدل S
واحد فروش: دستگاه
154,131,000 
154,131,000 ﷼
18371-I
سيفون يك‌تكه - 110
واحد فروش: عدد
3,196,000 
3,196,000 ﷼
18171-I
سيفون يك‌تكه - 50
واحد فروش: عدد
901,000 
901,000 ﷼
18271-I
سيفون يك‌تكه - 75
واحد فروش: عدد
1,241,000 
1,241,000 ﷼
18372-I
سيفون يک تکه سوپردرين - 110 با موفه بلند 125
واحد فروش: عدد
4,589,000 
4,589,000 ﷼
18172-I
سيفون يک تکه سوپردرين - 50 با موفه 75
واحد فروش: عدد
1,174,000 
1,174,000 ﷼
18272-I
سيفون يک تکه سوپردرين - 75 با موفه 75
واحد فروش: عدد
1,649,000 
1,649,000 ﷼
18391-I
عصايي پشت‌بام - 110
واحد فروش: عدد
3,285,000 
3,285,000 ﷼