بازنشانی

نمایش 1 - 247 مورد از 247 کالا

صفحه 1 از 1

کد کالا نام کالا قیمت واحد تعداد قیمت نهایی خرید
881535
بست سوکت 110
واحد فروش: عدد
4,278,000 ریال
4,278,000 ریال
881540
بست سوکت 125
واحد فروش: عدد
6,041,000 ریال
6,041,000 ریال
881550
بست سوکت 160
واحد فروش: عدد
8,888,000 ریال
8,888,000 ریال
881500
بست سوکت 50
واحد فروش: عدد
3,741,000 ریال
3,741,000 ریال
881510
بست سوکت 75
واحد فروش: عدد
4,182,000 ریال
4,182,000 ریال
115500
بوشن تعمير - 110
واحد فروش: عدد
1,124,000 ریال
1,124,000 ریال
116500
بوشن تعمير - 125
واحد فروش: عدد
1,843,000 ریال
1,843,000 ریال
117500
بوشن تعمير - 160
واحد فروش: عدد
2,995,000 ریال
2,995,000 ریال
111500
بوشن تعمير - 40
واحد فروش: عدد
343,000 ریال
343,000 ریال
112500
بوشن تعمير - 50
واحد فروش: عدد
440,000 ریال
440,000 ریال
113500
بوشن تعمير - 75
واحد فروش: عدد
560,000 ریال
560,000 ریال
115510
بوشن - 110
واحد فروش: عدد
1,124,000 ریال
1,124,000 ریال
116510
بوشن - 125
واحد فروش: عدد
1,894,000 ریال
1,894,000 ریال
28600
بوشن - 200
واحد فروش: عدد
3,840,000 ریال
3,840,000 ریال
111510
بوشن - 40
واحد فروش: عدد
343,000 ریال
343,000 ریال
112510
بوشن - 50
واحد فروش: عدد
440,000 ریال
440,000 ریال
113510
بوشن - 75
واحد فروش: عدد
560,000 ریال
560,000 ریال
115725
تبدیل كوتاه سوپردرین- 50 × 110
واحد فروش: عدد
668,000 ریال
668,000 ریال
113715
تبدیل كوتاه سوپردرین- 50 × 75
واحد فروش: عدد
454,000 ریال
454,000 ریال
115715
تبدیل كوتاه سوپردرین- 75 × 110
واحد فروش: عدد
716,000 ریال
716,000 ریال
116710
تبدیل سوپردرین- 110 × 125
واحد فروش: عدد
1,124,000 ریال
1,124,000 ریال
117710
تبدیل سوپردرین- 110 × 160
واحد فروش: عدد
2,495,000 ریال
2,495,000 ریال
117700
تبدیل سوپردرین- 125 × 160
واحد فروش: عدد
2,798,000 ریال
2,798,000 ریال
223700
تبديل 160*200
واحد فروش: عدد
6,196,000 ریال
6,196,000 ریال
112710
تبدیل سوپردرین- 40 × 50
واحد فروش: عدد
297,000 ریال
297,000 ریال
115720
تبدیل سوپردرین- 50 × 110
واحد فروش: عدد
733,000 ریال
733,000 ریال
113710
تبدیل سوپردرین- 50 × 75
واحد فروش: عدد
498,000 ریال
498,000 ریال
115710
تبدیل سوپردرین- 75 × 110
واحد فروش: عدد
783,000 ریال
783,000 ریال
880050
حلقه آب‌بندي - 110
واحد فروش: عدد
استعلام قیمت
0 ریال
880070
حلقه آب‌بندی - 125
واحد فروش: عدد
304,000 ریال
304,000 ریال
880080
حلقه آب‌بندی - 160
واحد فروش: عدد
377,000 ریال
377,000 ریال
880100
حلقه آب‌بندی - 200
واحد فروش: عدد
532,000 ریال
532,000 ریال
880010
حلقه آب‌بندی - 40
واحد فروش: عدد
99,000 ریال
99,000 ریال
880020
حلقه آب‌بندي - 50
واحد فروش: عدد
استعلام قیمت
0 ریال
880030
حلقه آب‌بندي - 75
واحد فروش: عدد
استعلام قیمت
0 ریال
17320-I
درپوش - 110
واحد فروش: عدد
299,000 ریال
299,000 ریال
116620
درپوش - 125
واحد فروش: عدد
408,000 ریال
408,000 ریال
117620
درپوش - 160
واحد فروش: عدد
684,000 ریال
684,000 ریال
223620
درپوش 200
واحد فروش: عدد
1,550,000 ریال
1,550,000 ریال
111620
درپوش - 40
واحد فروش: عدد
77,000 ریال
77,000 ریال
17120-I
درپوش - 50
واحد فروش: عدد
108,000 ریال
108,000 ریال
113620
درپوش - 75
واحد فروش: عدد
212,000 ریال
212,000 ریال
111900
رابط لوله آهنی 40*40
واحد فروش: عدد
337,000 ریال
337,000 ریال
112910
رابط لوله آهنی 40*50
واحد فروش: عدد
337,000 ریال
337,000 ریال
112920
رابط لوله آهنی50*50
واحد فروش: عدد
358,000 ریال
358,000 ریال
115820
رابط لوله چدني - 110
واحد فروش: عدد
834,000 ریال
834,000 ریال
112820
رابط لوله چدنی - 50
واحد فروش: عدد
476,000 ریال
476,000 ریال
113820
رابط لوله چدني - 75
واحد فروش: عدد
560,000 ریال
560,000 ریال
18381-I
رايزر سيفون - 110
واحد فروش: عدد
1,678,000 ریال
1,678,000 ریال
18181-I
رايزر سيفون - 50
واحد فروش: عدد
499,000 ریال
499,000 ریال
112970
زانو رابط دوبل سيفون - 40 × 50 × 40
واحد فروش: عدد
848,000 ریال
848,000 ریال
112940
زانو رابط سيفون - 40 × 50
واحد فروش: عدد
337,000 ریال
337,000 ریال
112950
زانو رابط سيفون - 50 × 50
واحد فروش: عدد
337,000 ریال
337,000 ریال
111100
زانو 15 درجه سوپردرین - سایز 40
واحد فروش: عدد
263,000 ریال
263,000 ریال
115100
زانو 15 درجه سوپردرین - سایز 110
واحد فروش: عدد
1,255,000 ریال
1,255,000 ریال
116100
زانو 15 درجه سوپردرین - سایز 125
واحد فروش: عدد
2,036,000 ریال
2,036,000 ریال
117100
زانو 15 درجه سوپردرین - سایز 160
واحد فروش: عدد
4,193,000 ریال
4,193,000 ریال
112100
زانو 15 درجه سوپردرین - سایز 50
واحد فروش: عدد
343,000 ریال
343,000 ریال
113100
زانو 15 درجه سوپردرین - سایز 75
واحد فروش: عدد
609,000 ریال
609,000 ریال
115110
زانو 30 درجه سوپردرین - سایز 110
واحد فروش: عدد
1,255,000 ریال
1,255,000 ریال
116110
زانو 30 درجه سوپردرین - سایز 125
واحد فروش: عدد
2,036,000 ریال
2,036,000 ریال
117110
زانو 30 درجه سوپردرین - سایز 160
واحد فروش: عدد
4,193,000 ریال
4,193,000 ریال
111110
زانو 30 درجه سوپردرین - سایز 40
واحد فروش: عدد
263,000 ریال
263,000 ریال
112110
زانو 30 درجه سوپردرین - سایز 50
واحد فروش: عدد
343,000 ریال
343,000 ریال
113110
زانو 30 درجه سوپردرین - سایز 75
واحد فروش: عدد
609,000 ریال
609,000 ریال
223220
زانو 45 درجه سوپردرين - 200
واحد فروش: عدد
6,755,000 ریال
6,755,000 ریال
115120
زانو 45 درجه سوپردرین - سایز 110
واحد فروش: عدد
1,255,000 ریال
1,255,000 ریال
116120
زانو 45 درجه سوپردرین - سایز 125
واحد فروش: عدد
2,036,000 ریال
2,036,000 ریال
117120
زانو 45 درجه سوپردرین - سایز 160
واحد فروش: عدد
4,193,000 ریال
4,193,000 ریال
111120
زانو 45 درجه سوپردرین - سایز 40
واحد فروش: عدد
263,000 ریال
263,000 ریال
112120
زانو 45 درجه سوپردرین - سایز 50
واحد فروش: عدد
380,000 ریال
380,000 ریال
113120
زانو 45 درجه سوپردرین - سایز 75
واحد فروش: عدد
655,000 ریال
655,000 ریال
115130
زانو 67 درجه سوپردرین - سایز 110
واحد فروش: عدد
1,255,000 ریال
1,255,000 ریال
111130
زانو 67 درجه سوپردرین - سایز 40
واحد فروش: عدد
263,000 ریال
263,000 ریال
112130
زانو 67 درجه سوپردرین - سایز 50
واحد فروش: عدد
343,000 ریال
343,000 ریال
113130
زانو 67 درجه سوپردرین - سایز 75
واحد فروش: عدد
609,000 ریال
609,000 ریال
115140
زانو 87 درجه سوپردرین - سایز 110
واحد فروش: عدد
1,255,000 ریال
1,255,000 ریال
116140
زانو 87 درجه سوپردرین - سایز 125
واحد فروش: عدد
2,036,000 ریال
2,036,000 ریال
117140
زانو 87 درجه سوپردرین - سایز 160
واحد فروش: عدد
4,193,000 ریال
4,193,000 ریال
111140
زانو 87 درجه سوپردرین - سایز 40
واحد فروش: عدد
263,000 ریال
263,000 ریال
112140
زانو 87 درجه سوپردرین - سایز 50
واحد فروش: عدد
380,000 ریال
380,000 ریال
113140
زانو 87 درجه سوپردرین - سایز 75
واحد فروش: عدد
609,000 ریال
609,000 ریال
881025
ست آب‌بندي براي رابط لوله چدني - 110
واحد فروش: عدد
783,000 ریال
783,000 ریال
881005
ست آب‌بندي براي رابط لوله چدني - 50
واحد فروش: عدد
572,000 ریال
572,000 ریال
881015
ست آب‌بندي براي رابط لوله چدني - 75
واحد فروش: عدد
637,000 ریال
637,000 ریال
223600
سه راه بازديد 200
واحد فروش: عدد
19,179,000 ریال
19,179,000 ریال
223330
سه راه تبديل 45 درجه -110*200
واحد فروش: عدد
22,332,000 ریال
22,332,000 ریال
223300
سه راه 45 درجه 200
واحد فروش: عدد
22,571,000 ریال
22,571,000 ریال
115600
سه‌راه بازديد - 110
واحد فروش: عدد
2,110,000 ریال
2,110,000 ریال
116600
سه‌راه بازديد - 125
واحد فروش: عدد
4,291,000 ریال
4,291,000 ریال
117600
سه‌راه بازديد - 160
واحد فروش: عدد
6,756,000 ریال
6,756,000 ریال
112600
سه‌راه بازديد - 50
واحد فروش: عدد
1,505,000 ریال
1,505,000 ریال
113600
سه‌راه بازديد - 75
واحد فروش: عدد
1,557,000 ریال
1,557,000 ریال
116210
سه‌راه تبدیل 45 درجه - 110 × 125 سوپردرین
واحد فروش: عدد
3,275,000 ریال
3,275,000 ریال
117210
سه‌راه تبدیل 45 درجه - 110 × 160 سوپردرین
واحد فروش: عدد
8,272,000 ریال
8,272,000 ریال
112210
سه‌راه تبدیل 45 درجه - 40 × 50 سوپردرین
واحد فروش: عدد
667,000 ریال
667,000 ریال
115220
سه‌راه تبدیل 45 درجه - 50 × 110 سوپردرین
واحد فروش: عدد
1,657,000 ریال
1,657,000 ریال
113210
سه‌راه تبدیل 45 درجه - 50 × 75 سوپردرین
واحد فروش: عدد
1,047,000 ریال
1,047,000 ریال
115210
سه‌راه تبدیل 45 درجه - 75 × 110 سوپردرین
واحد فروش: عدد
1,713,000 ریال
1,713,000 ریال
112310
سه‌راه تبدیل 67 درجه - 40 × 50 سوپردرین
واحد فروش: عدد
667,000 ریال
667,000 ریال
115320
سه‌راه تبدیل 67 درجه - 50 × 110 سوپردرین
واحد فروش: عدد
1,640,000 ریال
1,640,000 ریال
113310
سه‌راه تبدیل 67 درجه - 50 × 75 سوپردرین
واحد فروش: عدد
1,047,000 ریال
1,047,000 ریال
115310
سه‌راه تبدیل 67 درجه - 75 × 110 سوپردرین
واحد فروش: عدد
1,702,000 ریال
1,702,000 ریال
116410
سه‌راه تبدیل 87 درجه - 110 × 125 سوپردرین
واحد فروش: عدد
3,275,000 ریال
3,275,000 ریال
117410
سه‌راه تبدیل 87 درجه - 110 × 160 سوپردرین
واحد فروش: عدد
8,102,000 ریال
8,102,000 ریال
112410
سه‌راه تبدیل 87 درجه - 40 × 50 سوپردرین
واحد فروش: عدد
667,000 ریال
667,000 ریال
115420
سه‌راه تبدیل 87 درجه - 50 × 110 سوپردرین
واحد فروش: عدد
1,640,000 ریال
1,640,000 ریال
113410
سه‌راه تبدیل 87 درجه - 50 × 75 سوپردرین
واحد فروش: عدد
1,047,000 ریال
1,047,000 ریال
115410
سه‌راه تبدیل 87 درجه - 75 × 110 سوپردرین
واحد فروش: عدد
1,702,000 ریال
1,702,000 ریال
223310
سه‌راه تبدیل 45 درجه - 160*200
واحد فروش: عدد
23,940,000 ریال
23,940,000 ریال
115200
سه‌راه 45 درجه - 110 سوپردرین
واحد فروش: عدد
2,110,000 ریال
2,110,000 ریال
116200
سه‌راه 45 درجه - 125 سوپردرین
واحد فروش: عدد
5,672,000 ریال
5,672,000 ریال
117200
سه‌راه 45 درجه - 160 سوپردرین
واحد فروش: عدد
8,061,000 ریال
8,061,000 ریال
111200
سه‌راه 45 درجه - 40 سوپردرین
واحد فروش: عدد
454,000 ریال
454,000 ریال
112200
سه‌راه 45 درجه - 50 سوپردرین
واحد فروش: عدد
638,000 ریال
638,000 ریال
113200
سه‌راه 45 درجه - 75 سوپردرین
واحد فروش: عدد
1,025,000 ریال
1,025,000 ریال
115300
سه‌راه 67 درجه - 110 سوپردرین
واحد فروش: عدد
2,110,000 ریال
2,110,000 ریال
111300
سه‌راه 67 درجه - 40 سوپردرین
واحد فروش: عدد
454,000 ریال
454,000 ریال
112300
سه‌راه 67 درجه - 50 سوپردرین
واحد فروش: عدد
638,000 ریال
638,000 ریال
113300
سه‌راه 67 درجه - 75 سوپردرین
واحد فروش: عدد
1,025,000 ریال
1,025,000 ریال
115400
سه‌راه 87 درجه - 110 سوپردرین
واحد فروش: عدد
2,110,000 ریال
2,110,000 ریال
116400
سه‌راه 87 درجه - 125 سوپردرین
واحد فروش: عدد
5,672,000 ریال
5,672,000 ریال
117400
سه‌راه 87 درجه - 160 سوپردرین
واحد فروش: عدد
7,428,000 ریال
7,428,000 ریال
111400
سه‌راه 87 درجه - 40 سوپردرین
واحد فروش: عدد
454,000 ریال
454,000 ریال
112400
سه‌راه 87 درجه - 50 سوپردرین
واحد فروش: عدد
638,000 ریال
638,000 ریال
113400
سه‌راه 87 درجه - 75 سوپردرین
واحد فروش: عدد
1,025,000 ریال
1,025,000 ریال
115800
سوكت بلند - 110
واحد فروش: عدد
1,129,000 ریال
1,129,000 ریال
111800
سوكت بلند - 40
واحد فروش: عدد
806,000 ریال
806,000 ریال
112800
سوكت بلند - 50
واحد فروش: عدد
834,000 ریال
834,000 ریال
113800
سوكت بلند - 75
واحد فروش: عدد
930,000 ریال
930,000 ریال
115810
سوكت رابط - 110
واحد فروش: عدد
1,840,000 ریال
1,840,000 ریال
112810
سوكت رابط - 50
واحد فروش: عدد
906,000 ریال
906,000 ریال
113810
سوكت رابط - 75
واحد فروش: عدد
1,271,000 ریال
1,271,000 ریال
SDE90101
سوپردرین الکترو مدل A2
واحد فروش: دستگاه
224,390,000 ریال
224,390,000 ریال
SDE90102
سوپردرین الکترو مدل A3
واحد فروش: دستگاه
243,414,000 ریال
243,414,000 ریال
SDE90301
سوپردرین الکترو مدل C
واحد فروش: دستگاه
327,007,000 ریال
327,007,000 ریال
SDE90302
سوپردرین الکترو مدل CP
واحد فروش: دستگاه
418,975,000 ریال
418,975,000 ریال
SDE90203
سوپردرین الکترو مدل D
واحد فروش: دستگاه
144,296,000 ریال
144,296,000 ریال
SDE90201
سوپردرین الکترو مدل P
واحد فروش: دستگاه
257,520,000 ریال
257,520,000 ریال
SDE90202
سوپردرین الکترو مدل S
واحد فروش: دستگاه
186,498,000 ریال
186,498,000 ریال
18371-I
سيفون يك‌تكه - 110
واحد فروش: عدد
3,868,000 ریال
3,868,000 ریال
18171-I
سيفون يك‌تكه - 50
واحد فروش: عدد
1,090,000 ریال
1,090,000 ریال
18271-I
سيفون يك‌تكه - 75
واحد فروش: عدد
1,502,000 ریال
1,502,000 ریال
18372-I
سيفون يک تکه سوپردرين - 110 با موفه بلند 125
واحد فروش: عدد
5,553,000 ریال
5,553,000 ریال
18172-I
سيفون يک تکه سوپردرين - 50 با موفه 75
واحد فروش: عدد
1,420,000 ریال
1,420,000 ریال
18272-I
سيفون يک تکه سوپردرين - 75 با موفه 75
واحد فروش: عدد
1,995,000 ریال
1,995,000 ریال