جذب نیروی متخصص

بیش از ٢٠ سال است که در صدر صنعت تاسیسات با شما « نوآوری و تجربه » راهکارها با شعار همکاری میکند و هنوز نفسی تازه دارد؛ تا بالاترین ارزش ممکن را برای شما به ارمغان آورد.

راهکارها با الگو گرفتن از برترین شركتهای تاسیسات در جهان و با هدف ایستادن در کنار آنها هر روز خود و ارزشی که برای شما همکاران اصیل و حرف های ایجاد میکند را ارتقا میدهد.

ما با اهدافی بزرگ وارد این صنعت شدیم و بدون نتایج بزرگ از این صنعت خارج نمیشویم.

استخدام

فرایند استخدام

Frame 122 7 1
Frame 122 11
Frame 122 8
Frame 122 10
Frame 122 9
فرم جذب را تکمیل می کنید
اطلاعات شما را بررسی می کنیم
به مصاحبه حضوری دعوتتان می کنیم
استخدام شما تایید می شود
مدارک مورد نیاز را ارسال می کنید