بازنشانی

نمایش 1 - 39 مورد از 39 کالا

صفحه 1 از 1

کد کالا نام کالا قیمت واحد تعداد قیمت نهایی خرید
Initial jet 3-4

هد ماکزیموم (m):39

دبی ماکزیمم (m3/h): 3

RPM: 2900

PH: 1

KW: 0.8
استعلام قیمت
0 ریال
Initial jet 4-4

هد ماکزیموم (m):48

دبی ماکزیمم (m3/h): 4

RPM: 2900

PH: 1

KW: 1
استعلام قیمت
0 ریال
Initial jet 9-4

هد ماکزیموم (m):48

دبی ماکزیمم (m3/h): 8

RPM: 2900

PH: 1

KW: 1.5
استعلام قیمت
0 ریال
پمپ ویلو مدل Hiperi 1-5
هد ماکزیموم (m):50 دبی ماکزیمم (m3/h): 2.4 RPM: 2900 PH: 1 KW: 0.74
استعلام قیمت
0 ریال
پمپ ویلو مدل PB 088
هد ماکزیموم (m):- دبی ماکزیمم (m3/h): - RPM: 2900 PH: 1 KW: 0.88
استعلام قیمت
0 ریال
پمپ ویلو مدل PB 201
هد ماکزیموم (m):- دبی ماکزیمم (m3/h): - RPM: 2900 PH: 1 KW: 0.2
استعلام قیمت
0 ریال
پمپ ویلو مدل PB 400
هد ماکزیموم (m):- دبی ماکزیمم (m3/h): - RPM: 2900 PH: 1 KW: 0.4
استعلام قیمت
0 ریال
پمپ ویلو مدل STAR-RS 25/4
هد ماکزیموم (m): 5.5 دبی ماکزیمم (m3/h): 4 RPM: سه دور PH: 1 KW: 0.017
استعلام قیمت
0 ریال
پمپ ویلو مدل STAR-RS 25/6
هد ماکزیموم (m): 5.8 دبی ماکزیمم (m3/h): 4 RPM: سه دور PH: 1 KW: 0.1
استعلام قیمت
0 ریال
پمپ ویلو مدل STAR-RS 30/6
هد ماکزیموم (m): 5.8 دبی ماکزیمم (m3/h): 4 RPM: سه دور PH: 1 KW: 0.1
استعلام قیمت
0 ریال
پمپ ویلو مدل TOP-RL 25/7.5
هد ماکزیموم (m): 7.5 دبی ماکزیمم (m3/h): 6.7 RPM: سه دور PH: 1 KW: 0.21
استعلام قیمت
0 ریال
پمپ ویلو مدل TOP-RL 30/4
هد ماکزیموم (m): 3.9 دبی ماکزیمم (m3/h): 9.3 RPM: سه دور PH: 1 KW: 0.18
استعلام قیمت
0 ریال
پمپ ویلو مدل TOP-RL 30/6.5
هد ماکزیموم (m): 7.2 دبی ماکزیمم (m3/h): 10 RPM: سه دور PH: 1 KW: 0.25
استعلام قیمت
0 ریال
پمپ ویلو مدل TOP-RL 30/7.5
هد ماکزیموم (m): 7.5 دبی ماکزیمم (m3/h): 6.7 RPM: سه دور PH: 1 KW: 0.21
استعلام قیمت
0 ریال
پمپ ویلو مدل TOP-RL 40/4
هد ماکزیموم (m): 4.1 دبی ماکزیمم (m3/h): 10 RPM: سه دور PH: 1 KW: 0.18
استعلام قیمت
0 ریال
پمپ ویلو مدل TOP-S 25/10
هد ماکزیموم (m): 11.1 دبی ماکزیمم (m3/h): 10 RPM: سه دور PH: 1 KW: 0.39
استعلام قیمت
0 ریال
پمپ ویلو مدل TOP-S 25/13
هد ماکزیموم (m): 13.5 دبی ماکزیمم (m3/h): 3.38 RPM: سه دور PH: 1 KW: 0.26
استعلام قیمت
0 ریال
پمپ ویلو مدل TOP-S 25/7
هد ماکزیموم (m): 6.8 دبی ماکزیمم (m3/h): 8 RPM: سه دور PH: 1 KW: 0.2
استعلام قیمت
0 ریال
پمپ ویلو مدل TOP-S 30/10
هد ماکزیموم (m): 11.1 دبی ماکزیمم (m3/h): 10 RPM: سه دور PH: 1 KW: 0.39
استعلام قیمت
0 ریال
پمپ ویلو مدل TOP-S 30/7
هد ماکزیموم (m): 6.8 دبی ماکزیمم (m3/h): 8 RPM: سه دور PH: 1 KW: 0.2
استعلام قیمت
0 ریال
پمپ ویلو مدل TOP-S 40/10
هد ماکزیموم (m): 10 دبی ماکزیمم (m3/h): 20 RPM: سه دور PH: 3 KW: 0.68
استعلام قیمت
0 ریال
پمپ ویلو مدل TOP-S 40/15
هد ماکزیموم (m): 15.5 دبی ماکزیمم (m3/h): 20 RPM: سه دور PH: 3 KW: 0.95
استعلام قیمت
0 ریال
پمپ ویلو مدل TOP-S 40/15
هد ماکزیموم (m): 15.5 دبی ماکزیمم (m3/h): 20 RPM: دو دور PH: 1 KW: 0.95
استعلام قیمت
0 ریال
پمپ ویلو مدل TOP-S 40/4
هد ماکزیموم (m): 4.1 دبی ماکزیمم (m3/h): 12 RPM: سه دور PH: 1 KW: 0.21
استعلام قیمت
0 ریال
پمپ ویلو مدل TOP-S 40/7
هد ماکزیموم (m): 7.1 دبی ماکزیمم (m3/h): 16 RPM: سه دور PH: 1 KW: 0.39
استعلام قیمت
0 ریال
پمپ ویلو مدل TOP-S 50/10
هد ماکزیموم (m): 9 دبی ماکزیمم (m3/h): 30 RPM: دو دور PH: 1 KW: 0.82
استعلام قیمت
0 ریال
پمپ ویلو مدل TOP-S 50/15
هد ماکزیموم (m): 16 دبی ماکزیمم (m3/h): 39 RPM: تک دور PH: 3 KW: 0.57
استعلام قیمت
0 ریال
پمپ ویلو مدل TOP-S 50/4
هد ماکزیموم (m): 4.8 دبی ماکزیمم (m3/h): 23 RPM: تک دور PH: 1 KW: 0.33
استعلام قیمت
0 ریال
پمپ ویلو مدل TOP-S 50/7
هد ماکزیموم (m): 7.5 دبی ماکزیمم (m3/h): 26 RPM: دو دور PH: 1 KW: 0.69
استعلام قیمت
0 ریال
پمپ ویلو مدل TOP-S 65/13
هد ماکزیموم (m): 13.1 دبی ماکزیمم (m3/h): 49 RPM: تک دور PH: 3 KW: 1.45
استعلام قیمت
0 ریال
پمپ ویلو مدل TOP-S 65/15
هد ماکزیموم (m): 14.4 دبی ماکزیمم (m3/h): 49 RPM: تک دور PH: 3 KW: 1.69
استعلام قیمت
0 ریال
پمپ ویلو مدل Yonos MAXO 25/0.5-10 PN10
هد ماکزیموم (m): 10.1 دبی ماکزیمم (m3/h): 8.86 RPM: دور متغیر PH: 1 KW: 0.19
استعلام قیمت
0 ریال
پمپ ویلو مدل Yonos MAXO 25/0.5-7 PN10
هد ماکزیموم (m): 7 دبی ماکزیمم (m3/h): 7.25 RPM: دور متغیر PH: 1 KW: 0.12
استعلام قیمت
0 ریال
پمپ ویلو مدل Yonos MAXO 30/0.5-12 PN10
هد ماکزیموم (m): 11 دبی ماکزیمم (m3/h): 11.3 RPM: دور متغیر PH: 1 KW: 0.31
استعلام قیمت
0 ریال
پمپ ویلو مدل Yonos MAXO 40/0.5 - 12PN6/10
هد ماکزیموم (m): 12 دبی ماکزیمم (m3/h): 20 RPM: دور متغیر PH: 1 KW: 0.55
استعلام قیمت
0 ریال
پمپ ویلو مدل Yonos MAXO 40/0.5 - 16PN6/10
هد ماکزیموم (m): 16 دبی ماکزیمم (m3/h): 27.8 RPM: دور متغیر PH: 1 KW: 0.8
استعلام قیمت
0 ریال
پمپ ویلو مدل Yonos MAXO 50/0.5-16PN6/10
هد ماکزیموم (m): 16.1 دبی ماکزیمم (m3/h): 44.8 RPM: دور متغیر PH: 1 KW: 1.25
استعلام قیمت
0 ریال
مینی بوستر ویلو مدل Isar BOOST 5-E-3
هد ماکزیموم (m): - دبی ماکزیمم (m3/h): - RPM: دور متغیر PH: 1 KW: 0.75
استعلام قیمت
0 ریال
مینی بوستر ویلو مدل Isar BOOST 5-E-5
هد ماکزیموم (m): - دبی ماکزیمم (m3/h): - RPM: دور متغیر PH: 1 KW: 1.1
استعلام قیمت
0 ریال